Понеделник, 26 Март 2018 10:30

Решение № РУ-25-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-25-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Добавяне на нови кодове отпадъци за третиране в Горивна инсталация за изгаряне на отпадъци и получаване на топлинна енергия на „Грийнбърн” ЕООД", с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.503.6334 по КК и КР на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.03.2018 г.

България в Юнеско

Галерия