Вторник, 27 Март 2018 10:33

Решение № РУ-26-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-26-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталация за сушене на плодове, реконструкция с преустройство на промишлени сгради 1 и 2 в цех за преработка, замразяване, пакетиране и съхранение на плодове и зеленчуци, пристройка за сушилня, склад и битови помещения, пристройка за канцелария, навес и трафопост”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 73496.501.3042 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. Придунавски №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 27.03.2018 г.

България в Юнеско

Галерия