Четвъртък, 05 Април 2018 16:02

Решение № РУ-28-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-28-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с идентификатор 73496.13.5 по КК и КР на град Тутракан, определящ територия от разновидност „Предимно производствена зона“ (Пп) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на складови сгради за вторични суровини, площадки за изкупуване, събиране, приемане и временно съхранение на отпадъци от цветни и черни метали, излезли от употреба моторни превозни средства и строителни материали.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. Придунавски №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.04.2018 г.

България в Юнеско

Галерия