Вторник, 17 Юли 2018 10:12

Решение № РУ-55-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-55-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “„Обновяване и преоборудване на съществуващо месодобивно и месопреработвателно предприятие”, с местоположение: ПИ с идентификатор 32095.504.1 по КК и КР на село Иваново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.07.2018 г.

България в Юнеско

Галерия