Понеделник, 16 Юли 2018 10:00

Решение № РУ-53-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-53-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Разширяване на дейностите по третиране на отпадъци на съществуваща площадка”, с местоположение: имот с идентификатор 32874.201.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Исперих.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.07.2018 г.

България в Юнеско

Галерия