Сряда, 25 Юли 2018 11:16

Решение № РУ-58-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-58-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.128.1 по КК и КР на гр. Русе, местност „Балтата“.  Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.07.2018 г.

България в Юнеско

Галерия