Четвъртък, 02 Август 2018 16:11

Решение № РУ-61-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-61-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Разширение на гробищен парк”, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07603.910.337, 07603.910.878, 07603.910.338 и 07603.910.447 по КК и КР на гр. Бяла.  Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 02.08.2018 г.

България в Юнеско

Галерия