Четвъртък, 23 Август 2018 11:23

Решение № РУ-65-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-65-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Спомагателно помещение за гориво-смазочни материали”, с местоположение: поземлен имот 0.13 (УПИ XV, кв.0) по ИПР и ИПУР на град Мартен. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2018 г.

България в Юнеско

Галерия