Четвъртък, 23 Август 2018 11:24

Решение № РУ-66-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-66-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Промяна в обстоятелствата, при които е издадено Решение 0РУ-9-ПР/2011г. За производството на "Б-Контакт" ООД”, с местоположение: ПИ с идентификатор 07603.502.156 по КК и КР на град Бяла. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2018 г.

България в Юнеско

Галерия