Четвъртък, 23 Август 2018 11:26

Решение № РУ-67-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-67-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -„Интензивно отглеждане на пъстървови и други риби в бетонови басейни чрез водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец” с местоположение: ПИ с идентификатор 73496.500.488 по КК и КР на гр. Тутракан. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.08.2018 г.

България в Юнеско

Галерия