Сряда, 29 Август 2018 15:35

Решение № РУ-68-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-68-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -„Площадка за събиране на неопасни отпадъци, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.81 по КК и КР на гр. Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.08.2018 г.

България в Юнеско

Галерия