Вторник, 18 Септември 2018 09:54

Решение № РУ-71-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-71-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Експлоатация на животновъден обект – птицеферма с капацитет 30 000 места за птици (бройлери)”, с местоположение поземлени имоти с №№ 111001, 111005 и 111006 в землището на с. Ушинци, общ. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.09.2018 г.

България в Юнеско

Галерия