Вторник, 18 Септември 2018 10:00

Решение № РУ-72-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-72-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой тръбен кладенец”, с местоположение имот с идентификатор 63427.8.648 по КК и КР на гр. Русе   

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.09.2018 г.

България в Юнеско

Галерия