Петък, 21 Септември 2018 10:01

Решение № РУ-75-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-75-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда – свинарник във ферма за отглеждане на месодайни крави”, с местоположение УПИ IV, кв. 61 по плана на с. Бисерци, общ. Кубрат. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.09.2018 г.

България в Юнеско

Галерия