Вторник, 25 Септември 2018 10:50

Решение № РУ-74-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-74-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация за пречистване на отпадъчни води (ОВ) в част от сутерена в съществуващ цех „Лаков”, с местоположение имот с идентификатор 63427.3.735 по КК и КР на гр. Русе. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.09.2018 г.

България в Юнеско

Галерия