Петък, 21 Септември 2018 11:15

Решение № РУ-76-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-76-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.4 по КК и КР на гр. Силистра, Индустриална зона Запад. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.09.2018 г.

България в Юнеско

Галерия