Вторник, 09 Октомври 2018 15:28

Решение № РУ-77-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-77-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Разширение на съществуваща петролна база, включващо изграждане на четири нови резервоара за дизелово гориво (държавен резерв), с общ обем 4000 куб.м., с местоположение имоти с номера 009046 и 009032 в землището на гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.10.2018 г.

България в Юнеско

Галерия