Сряда, 17 Октомври 2018 11:34

Решение № РУ-78-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-78-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на цех за ремонт на ж.п. вагониˮ, с местоположение УПИ XXVIII, УПИ LI и УПИ LII по регулационния план на „ТМ“ АД – гр. Русе, землището на гр. Мартен.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.10.2018 г.

България в Юнеско

Галерия