Понеделник, 29 Октомври 2018 14:04

Решение № РУ-81-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-81-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02796.79.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Басарбово, общ. Русе с цел създаване на устройствена основа за разделяне на терена на петнадесет отделни имота за жилищно застрояване и един имот за изграждане на трафопост“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.10.2018 г.

България в Юнеско

Галерия