Четвъртък, 25 Октомври 2018 12:41

Решение № РУ-80-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-80-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на три броя рибарници с местоположение поземлен имот с идентификатор 46913.93.7 в землището на с. Малък Поровец, общ. Исперих“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.10.2018 г.

България в Юнеско

Галерия