Четвъртък, 15 Ноември 2018 18:00

Решение № РУ-82-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-82-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ - Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ VIII-598пп и УПИ X-601, кв.1015, ИПЗ на град Русе, план за застрояване на новообразуван УПИ X-1396, кв.1015 с параметри за предимно-производствена устрйствена зона и инвестиционен проект за изграждане на пълначна станция за технически газове“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 16.11.2018 г

България в Юнеско

Галерия