Петък, 30 Ноември 2018 11:01

Решение № РУ-84-ПР/2018 г.

Написана от 

Решение № РУ-84-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци с местоположение поземлен имот с идентификатор 20184.60.381 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.11.2018 г.

България в Юнеско

Галерия