Решения за прекратяване на процедури по Глава шеста от ЗООС
Четвъртък, 09 Април 2020 15:57

Решение № РУ-6-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за изкупуване на отпадъци от стъкло”, с местоположение УПИ XVIII, кв. 32 по регулационния план на град Сеново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.04.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес – http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33062

Четвъртък, 19 Март 2020 11:19

Решение № РУ-5-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за съхранение на отпадъци”, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.12 по КК и КР на село Калипетрово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 19.03.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес – http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32647

Четвъртък, 05 Март 2020 14:21

Решение № РУ-4-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  -  „Промяна предназначението на цех за производство на електрозаварени тръби в цех за производство на изделия от стомана, с индукционни пещи, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.31 (сграда с идентификатор 63427.128.31.24) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.03.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес –

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32229

Сряда, 26 Февруари 2020 17:36

Решение № РУ-3-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Модернизация на съществуващ животновъден обект – кравеферма за отглеждане на 130 бр. крави разположен в регулационните граници на с. Цар Асен, общ. Алфатар”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.02.2020 г.

Понеделник, 03 Февруари 2020 12:12

Решение № РУ-2-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение - „Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.02.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес –

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31910

Петък, 31 Януари 2020 11:11

Решение № РУ-1-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  -  „Закупуване и въвеждане в експлоатация на инсинератор за изгаряне на производствени отпадъци (пенолатексови и кокосови изрезки) от дейността на Обособено производство „Пенолатекс“ с местоположение на площадката УПИ XIV-148, кв. 44 по плана на гр. Бяла, обл. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.01.2020 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес –

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31823

Понеделник, 09 Декември 2019 12:08

Решение № РУ-31-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  -  „Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за производство на гудрон и битум от 10 000 т/год. до 200 000 т/год. по суровина, находяща се в УПИ ХХ и УПИ ХХVІ по плана на “ТМ” АД – гр. Русе и изграждане на нов комплекс “Хидрокрекинг”, в границите на УПИ ХХІІ по плана на “ТМ” АД – гр. Русе, за производство на бензин и дизелово гориво от тежки нефтени фракции с капацитет 250 000 т/год. по суровина”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 09.12.2019 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес – http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/2009

Вторник, 03 Декември 2019 11:13

Решение № РУ-30-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Изграждане на хале за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника и трафопост в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.80.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.12.2019 г.

Четвъртък, 28 Ноември 2019 12:15

Решение № РУ-29-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение  - „Изграждане на придтанище за обществен транпорт с регионално значение «Порт Марлин», град Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.11.2019 г.

Страница 1 от 20

България в Юнеско

Галерия