Обществен достъп до Доклад по ОВОС
Четвъртък, 04 Юни 2020 13:19

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин”, с местоположение: УПИ XXVII-41- за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад” и УПИ V-89 - за друг вид производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ „Запад” - град Силистра и  възложител: „Марлин” ЕООД

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Марлин” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Порт Марлин”, с местоположение: УПИ XXVII-41- за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ „Запад” и УПИ V-89 - за друг вид производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ „Запад” - град Силистра

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 08 юли (сряда) 2020 г. от 11:00 часа в кметството на с. Айдемир и от 13:00 часа в община Силистра.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа, както следва:

-          В кметство с. Айдемир;

-          В Община Силистра, ул. „Симеон Велики” № 33;

-          В РИОСВ-Русе, гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“ - В рамките на работното време на РИОСВ-Русе (от 9:00 до 17:30 часа);

-          В Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32605 - достъпът до информацията е свободен.

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство с. Айдемир, Община Силистра и РИОСВ-Русе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

-          Таблото за обяви в сградата на Община Силистра;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Айдемир, община Силистра,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе.

-         Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и в местен вестник, за което е представено копие на публикуваната обява.

Вторник, 28 Април 2020 13:26

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”, с  възложител: „Каолин” ЕАД

Поради въведеното извънредно положение, Закон за мерките и действията по време на извънредно положение и на основание т. 5 от заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Ви информираме, че насрочените срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра” за дати 27.04.2020 и 28.04.2020 се отлагат за нови дати, както следва:

-          На 01.06.2020 г. от 9:00 часа в заседателната зала на сградата на Община Дулово с адрес: град Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, заседателна зала на Общината;

-          На 01.06.2020 г. от 11:30 часа в сградата на Кметство село Полковник Таслаково с адрес: село Полковник Таслаково, община Дулово, ул. „Първа“ № 32;

-          На 01.06.2020 г. от 13:30 часа в сградата на Читалище „Христо Ботев“ с адрес: село Колобър, община Дулово, ул. „Първа“ № 45;

-          На 01.06.2020 г. от 15:30 часа в сградата на Кметство село Грънчарово с адрес: село Грънчарово, община Дулово, ул. „Първа“ № 57;

-          На 02.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Кметство село Секулово с адрес: село Секулово, община Дулово, ул. „Централна“ № 38.

Удължава се срока за обществен достъп до доклада за ОВОС и неговите приложения. Документацията остава на разположение на интересуващите се както следва:

-          В рамките на работното време на кметство село Грънчарово, община Дулово,  ул. „Първа“ № 57, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Колобър, община Дулово,  ул. „Първа“ № 24, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Секулово, община Дулово, ул. „Централна“ № 38, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Полковник Таслаково, община Дулово,  ул. „Първа“ № 32, при кмета;

-          В рамките на работното време на Община Дулово,  гр. Дулово, в сградата на общината на ул. „Васил Левски“ № 18, при кмета;

-          В рамките на работното време на РИОСВ-Русе,  гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“

-          В Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29657

-          От 10:00 до 17:00 часа в офис на възложителя в гр. Сеново, община Ветово, ул. „Дъбрава“ № 8, ет. 2, деловодство, както и на официалния интернет сайт на възложителя на следния електронен адрес: www.kaolin.bg

Писмени становища могат да се представят в местата за предоставяне на достъп, обявени по-горе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за новите срещи за обществено обсъждане са поставени на:

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Секулово, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Полковник Таслаково, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Колобър, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Грънчарово, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на Общинска администрация, община Дулово,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе. Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и на интернет страницата на възложителя „Каолин“ ЕАД

Сряда, 18 Март 2020 16:58

На основание чл.17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „Каолин” ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат както следва:

-          На 27.04.2020 г. от 9:00 часа в сградата на Община Дулово с адрес: град Дулово, ул. „Васил Левски“ № 18, заседателна зала на Общината;

-          На 27.04.2020 г. от 11:30 часа в сградата на Кметство село Полковник Таслаково с адрес: село Полковник Таслаково, община Дулово, ул. „Първа“ № 32;

-          На 27.04.2020 г. от 13:30 часа в сградата на Читалище „Христо Ботев“ с адрес: село Колобър, община Дулово, ул. „Първа“ № 45;

-          На 27.04.2020 г. от 15:30 часа в сградата на Кметство село Грънчарово с адрес: село Грънчарово, община Дулово, ул. „Първа“ № 57;

-          На 28.04.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Кметство село Секулово с адрес: село Секулово, община Дулово, ул. „Централна“ № 38.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден:

-          В рамките на работното време на кметство село Грънчарово, община Дулово,  ул. „Първа“ № 57, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Колобър, община Дулово,  ул. „Първа“ № 24, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Секулово, община Дулово, ул. „Централна“ № 38, при кмета;

-          В рамките на работното време на кметство село Полковник Таслаково, община Дулово,  ул. „Първа“ № 32, при кмета;

-          В рамките на работното време на Община Дулово,  гр. Дулово, в сградата на общината на ул. „Васил Левски“ № 18, при кмета;

-          В рамките на работното време на РИОСВ-Русе,  гр. Русе, община Русе, бул. „Придунавски“ № 20 в Дирекция „Превантивна дейност“, както и в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ на следния електронен адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29657

-          От 10:00 до 17:00 часа в офис на възложителя в гр. Сеново, община Ветово, ул. „Дъбрава“ № 8, ет. 2, деловодство, както и на официалния интернет сайт на възложителя на следния електронен адрес: www.kaolin.bg

Писмени становища могат да се представят в местата за предоставяне на достъп, обявени по-горе или на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане са поставени на:

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Секулово, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Полковник Таслаково, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Колобър, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на кметство село Грънчарово, община Дулово;

-          Таблото за обяви в сградата на Общинска администрация, община Дулово,

за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе. Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и на интернет страницата на възложителя „Каолин“ ЕАД

Четвъртък, 12 Март 2020 17:01

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение  - „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”.

Възложител на инвестиционното предложение е „Каолин” ЕАД.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29657

Петък, 28 Февруари 2020 17:03

На основание чл. 16, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за оценка на степента на въздействие за инвестиционно предложение  - „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Балабана“, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, разположено в землищата на с. Полковник Таслаково, с. Грънчарово, с. Колобър и с. Секулово, общ. Дулово, област Силистра”.

Възложител на инвестиционното предложение е „Каолин” ЕАД.

Документацията е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29657

Последно променена в Четвъртък, 12 Март 2020 17:05
Петък, 25 Октомври 2019 16:57

“ПИЛКО“ ЕООД  - гр. Разград

на основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

 всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Оборудване на 6 броя съществуващи сгради с цел отглеждане на птици – бройлери с капацитет 120 000 места за бройлери“ с местоположение: ПИ  № 07329.36.7, № 07329.36.8, № 07329.36.10, № 07329.36.11, № 07329.36.13 и № 07329.36.15  по КК и КР на с. Българка, община Силистра

Срещата ще се проведе на 26 ноември (вторник), от 11 часа в кметство с. Българка и от 13,30 часа в заседателната зала на община Силистра.

Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9 до 17 часа, както следва:

в кметство с. Българка;

в Община Силистра, ул. „Симеон Велики” 33;

в РИОСВ – Русе, бул. “Придунавски” 20.

Писмени становища могат да се депозират в деловодството на кметство с. Българка, Община Силистра, РИОСВ-Русе или на срещата за обществено обсъждане.

Сряда, 23 Октомври 2019 16:25

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 67/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - „Оборудване на шест броя съществуващи селскостопански сгради с цел отглеждане на птици - бройлери, с капацитет 120 000 места за бройлери, с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Българка, община Силистра“.

     Възложител на инвестиционното предложение е „ПИЛКО” ЕООД, ЕИК 125041015.

     Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:  

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30911

Последно променена в Петък, 25 Октомври 2019 16:57
Вторник, 21 Май 2019 13:19

     На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., … ДВ, бр. 31/2019 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до преработен и допълнен доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „Блян“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе”.

     Възложител на инвестиционното предложение е „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139.

     Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25409

Последно променена в Вторник, 21 Май 2019 13:25
Страница 1 от 3

България в Юнеско

Галерия