Обществен достъп до Доклад по ОВОС
Сряда, 15 Март 2017 16:29

На основание чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ-Русе  осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата /срещите за обществено обсъждане:

Доклад за ОВОС, задание, нетехническо резюме за инвестиционно предложение: "Оборудване на 12 броя птицевъдни сгради за отглеждане на бройлери с капацитет 240 000 места за птици", с местоположение ПИ 027001 в землището на село Чуковец, община Алфатар

Страница 3 от 3

България в Юнеско

Галерия