Обществен достъп до Доклад по ОВОС
Петък, 10 Май 2019 16:46

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение “Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел”, с местоположение: УПИ VII-1158, УПИ VIII-1158,кв.119, УПИ V-1158, кв.137 по регулационния план на град Сливо поле,  възложител: „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД

На основание чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/07.03.2003г. (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп., ДВ, бр.3/2018г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел“, с местоположение: УПИ VII-1158, УПИ VIII-1158,кв.119, УПИ V-1158, кв.137 по регулационния план на град Сливо поле. Срещите за обществено обсъждане ще се проведат на 10.06.2019г.(понеделник) от 10,00 часа в кметство село Ряхово и от 13,00 часа в заседателната зала на община Сливо поле.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения (оценка по чл.99а, чл.99б от ЗООС) са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00часа в:

-          Кметство село Ряхово;

-          Община Сливо поле, пл. „Демокрация“ №1 – еколог;

-          РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски“ №20, Дирекция „Превантивна дейност“

Писмени становища могат да бъдат изразени в деловодството на кметство село Ряхово, община Сливо поле, сградата на РИОСВ-Русе или по време на срещите за обществено обсъждане.

Обявите за срещите за обществено обсъждане се поставени на обществено достъпно място на информационното табло на кметство село Ряхово и община Сливо поле, за което са съставени протоколи, представени в РИОСВ-Русе. Уведомление за насрочените срещи за обществено обсъждане е публикувано и на интернет страницата на възложителя „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД

На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок, не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

Документацията по ОВОС за инвестиционно предложение „ Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел“ с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД е на разположение в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/21700.  

Последно променена в Петък, 10 Май 2019 16:50
Петък, 05 Октомври 2018 10:19

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „ЗЛАТЕН ДОЛ“, Участък II и Участък III в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе”.Възложител на инвестиционното предложение е „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139.

Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25411

Последно променена в Сряда, 05 Февруари 2020 16:14
Петък, 05 Октомври 2018 10:18

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - “Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – каолин-кварцова суровина от Находище „БЛЯН“, Участък VII, Участък I, Участък III, Участък IV и V в землищата на гр. Ветово и с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе”.

     Възложител на инвестиционното предложение е „ВАТИЯ КВАРЦ” АД, ЕИК 203515139.

     Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25409

 

Последно променена в Петък, 05 Октомври 2018 10:23
Сряда, 20 Юни 2018 14:15

     На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2018 г.), РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до доклад за ОВОС за инвестиционно предложение  - “Разработване по открит безвзривен способ на находище за подземни богатства „Колобър”- участъци Първи и Втори, за добив на кварц-каолинова суровина в землищата на с. Грънчарово, с. Колобър, с. Раздел и с. Черник, Община Дулово, Област Силистра”.  

     Възложител на инвестиционното предложение е „КАОЛИН” ЕАД – с. Сеново, обл. Русе.

     Документацията по ОВОС е достъпна за преглед и запознаване чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/20144

Последно променена в Сряда, 20 Юни 2018 14:17
Понеделник, 16 Април 2018 16:20

     Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение - „Изграждане на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград” с възложител „БИОВЕТ” АД – Клон Разград.

     На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12/2016 г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомително писмо от „БИОВЕТ” АД – Клон Разград за организиране на среща за обществено обсъждане на ДОВОС за инвестиционно предложение  - „Изграждане на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград”. Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 14 май 2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на община Разград.

     Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 11.04.2018 г. /0900 до 1200 часа и от 13.30 до 1700 часа/ в сградата на общината (гр. Разград 7200, бул. „Бели Лом“ № 37А, ет. 1, ст.103), РИОСВ-Русе (гр. Русе 7000 бул. „Придунавски” № 20) и в административната сграда на „Биовет“ АД - Клон Разград (гр. Разград 7200, бул. „Априлско въстание“ № 68А). Писмени становища могат да се предоставят на горепосочените места и адреса на възложителя или на срещата за обществено обсъждане. За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: инж. Николета Топалова – тел. 084/66-08-88.

     На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок, не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

     Документацията по ОВОС за инвестиционното предложение е достъпна за преглед и запознаване в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/20150.

Последно променена в Понеделник, 16 Април 2018 16:27
Сряда, 28 Март 2018 14:06

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Кравеферма за 1 000броя крави“, с местоположение: ПИ 000033 в землището на село Драгомъж, община Исперих, Възложител: „КАРАДЖА ФАГ” ООД

 

На основание чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/07.03.2003г. (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп., ДВ, бр.3/2018г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „КАРАДЖА ФАГ” ООД за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „ Кравеферма за 1 000броя крави “, с местоположение: ПИ 000033 в землището на село Драгомъж, община Исперих. Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 27.04.2018г.(петък) от 11,00 часа в кметство село Драгомъж и от 13,00 часа в заседателната зала на община Исперих.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00часа в:

-          Кметство село драгомъж;

-          Община Исперих, ул. „Дунав“ №2 – еколог;

-          РИОСВ-Русе, бул. „Придунавски“ №20

Писмени становища могат да бъдат депозирани в деловодството на кметство село Драгомъж, община Исперих, сградата на РИОСВ-Русе или по време на срещата за обществено обсъждане.

Обявата за срещата на обществено обсъждане е поставена на обществено достъпно място на информационното табло на кметство село Драгомъж и община Исперих, за което са съставени и представени протоколи.

На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок, не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

Документацията по ОВОС за инвестиционно предложение „Кравеферма за 1 000броя крави “ с възложител „Караджа фаг“ ООД е на разположение в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет страницата на МОСВ.  

Последно променена в Сряда, 28 Март 2018 14:09
Вторник, 12 Декември 2017 11:22

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти“, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград, Възложител: „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

 

На основание чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/07.03.2003г. (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп., ДВ, бр.12/2016г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ” ЕАД за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти“, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 08.01.2018г.(понеделник) от 14,00 часа в зала 102 в сградата на община Разград.

Екземпляр от доклада за ОВОС и неговите приложения са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00часа в сградата на община Разград – стая 110; сградата на РИОСВ-Русе или на площадката на „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – стая 305 от 08.00 до 16.30часа.

Писмени становища могат да бъдат депозирани в сградите на РИОСВ-Русе, на площадката на «АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ» ЕАД – Северна индустриална зона, град Разград или по време на срещата за обществено обсъждане.

Обявата е поставена на обществено достъпно място в сградата на община Разград, за което е съставен протокол.

На основание чл. 9, ал. 3 от Правилника за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към Регионалните инспекции по околната среда и водите, неправителни организации (НПО), осъществяващи дейност в областта на околната среда и отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 и 2 от Правилника, могат да изразят писмено желание за участие в заседанието на Експертния екологичен съвет в срок, не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклада за ОВОС.

Документацията по ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на етилов алкохол, инсталиране на газови турбини за производство на електричество и пара и увеличаване на производството на основни продукти“ с възложител „Амилум България“ ЕАД е на разположение в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/17659

Последно променена в Сряда, 28 Март 2018 14:08
Сряда, 08 Ноември 2017 12:18

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на автомагистрала „Русе – Велико Търново“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /срещите са в периода 28.11-01.12.2017 г./

Приложение Обява за провеждане на обществени обсъждания 

Последно променена в Сряда, 08 Ноември 2017 12:26
Сряда, 01 Ноември 2017 16:57

Във връзка с чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ-Русе съобщава за осигурен обществен достъп до доклада за ОВОС за период 30 дни преди срещата/срещите за обществено обсъждане на Доклад за ОВОС, приложения към доклада за ОВОС, нетехническо резюме и доклад за оценка степента на въздействие  за инвестиционно предложение „Автомагистрала Русе-Велико Търново” с възложител Агенция „Пътна инфраструктура”.

Цялата документация е налична на Интернет страницата на МОСВ: http://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ovos/obstestven-dostup-do-dokladi-po-ovos/

Страница 2 от 3

България в Юнеско

Галерия