Обявления по чл. 95, ал. 1 от ЗООС
Петък, 28 Август 2020 11:23

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3675/28.08.2020 г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части:

- Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04772.109.6, 04772.109.9, 04772.109.10 и 04772.109.72 по КККР на с. Богорово, община Силистра;

- инвестиционен проект за „Реконструкция и модернизация на 4 броя сгради за отглеждане на овце”

Възложител – „АЙМЕКС” ЕООД

 

 

 

Сряда, 19 Август 2020 14:27

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3530/19.08.2020 г. за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на съществуваща свинеферма, с цел достигане на капацитет на свине майки – 140 броя, бозайници – 444 броя, подрастващи – 386 броя, угояване – 930 броя”, ПИ 000244 в землището на с. Щръклево, общ. Иваново

Възложител –  „МАРИННОВИ” ЕООД

 

Вторник, 18 Август 2020 13:18

В РИОСВ-Русе e внесенo уведомлениe с вх. № АО-3380/07.08.2020 г., за инвестиционно предложение – „Изграждане на инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ LXV, находящ се в обл. Русе, гр. Мартен, ул. „Тутракан” № 100”.

Възложител – „Астра Биоплант” ЕООД

Понеделник, 10 Август 2020 14:33

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3396-(1)-10.08.2020 г. за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ Х-259, кв. 24 по плана на с. Подлес, общ. Главиница с цел създаване на устройствена основа за изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици-бройлери с капацитет на работа 80 000 места за птици.

Възложител – „ДЕ“ ООД, ЕИК 103898722

 

Последно променена в Петък, 14 Август 2020 14:43
Понеделник, 10 Август 2020 13:21

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3409/10.08.2020 г. за инвестиционно предложение за “Промяна предназначението на цех за производство на електрозаварени тръби в цех за производство на изделия от стомана, с индукционни пещи, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.31 (сграда с идентификатор 63427.128.31.24) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”

Възложител – „Свободна зона - Русе“ ЕАД, ЕИК 117001983

Сряда, 05 Август 2020 13:46

В РИОСВ-Русе са внесени уведомления с вх. № АО-3343/05.08.2020 г. и вх. № АО-3344/05.08.2020 г., за инвестиционно предложение – „Преустройство на съществуващи сгради и промяна предназначението им в животновъдни сгради за отглеждане на патици”.

Възложител – „В.Ц.-2014” ЕООД

Сряда, 29 Юли 2020 12:45

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3234/29.07.2020 г. за инвестиционно предложение „Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността на язовир „Каменна чешма“, гр. Лозница“  

Възложител – „Тодор Димитров - Риболов“ ЕООД

 

 

Вторник, 28 Юли 2020 14:37

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3223/28.07.2020 г. за инвестиционно предложение  за „Изграждане на четири броя тръбни кладенци в поземлени имоти с №№ 009003, 009006 и 009007 в землището на с. Черногор, общ. Главиница за напояване на за напояване на земеделски земи в землището на с. Черногор, общ. Главиница” и допълнителна информация с вх. № АО-3223-(2)/13.08.2020 г.

Възложител – ЧЕРНОГОР АГРО" ООД

Последно променена в Петък, 14 Август 2020 14:42
Вторник, 14 Юли 2020 14:13

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3045/14.07.2020 г., за инвестиционно предложение – „Напояване на земеделски земи в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа”.

Възложител – ЕТ „ПЕТКО КОСТАДИНОВ ПЕТКОВ“

 

 

Страница 1 от 15

България в Юнеско

Галерия