Съобщения за инвестиционни предложения/планове/програми
Вторник, 02 Юни 2020 09:48

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна на начина на трайно ползване на имот от пасище в нива”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 05611.27.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Борово, общ. Борово

Вторник, 26 Май 2020 09:47

Съобщение за инвестиционно предложение за възобновяване на дейността на свинеферма, за угояване на свине, с местоположение поземлен имот с идентификатор 47336.8.351 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Мартен, община Русе  

Четвъртък, 21 Май 2020 09:47

Съобщение за инвестиционно предложение за Актуализиране и оптимизиране на разходните норми на отпадъците, генерирани от дейността на дружеството: обособяване на склад за съхранение до 50 тона и площадка за предварително съхранение на генерираните отпадъци; въвеждане на дейност с код R12 шредиране на опасни отпадъци на площадката на горивната инсталация; включване на нов отпадък с код 19 12 11 - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества; сграда за предварително съхранение на неопасни отпадъци на територията на горивната инсталация, с местоположение имот ПИ 61710.503.6334 по КККР на гр. Разград  

Сряда, 13 Май 2020 15:30

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на топлоелектрическа централа с газова турбина – произвеждаща електрическа и топлинна енергия с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.614 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе  

Сряда, 13 Май 2020 09:53

Съобщение за инвестиционно предложение за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Антимово“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 00494.20.23 в землището на село Антимово, община Тутракан за аквакултури

Понеделник, 11 Май 2020 09:52

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя тръбопроводи от Корабно място №1 (Пристанище Порт Булмаркет) до УПИ XXVI и УПИ XXI по плана на „ТМ“ АД“

Четвъртък, 07 Май 2020 09:54

Съобщение за предложение за Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 67444.98.16 по КК и КР на град Сливо поле и инвестицонен проект за обект „Краварник за 200бр. крави с млекосъбирателен пункт

Понеделник, 04 Май 2020 14:03

Съобщение за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на част от производствена сграда във ферма за интензивно отглеждане на аквакултури – тип затворена рециркулационна система“ с местоположение: УПИ I-1786, кв.696 по плана на град Русе

Понеделник, 04 Май 2020 14:00

Съобщение за инвестиционно предложение за преустройство на съществуваща мандра в с. Езерче, общ. Цар Калоян, както и реализиране на пристройки, с цел производство на допълнителни асортименти, монтаж на оборудване и увеличаване на производствения капацитет от 6 тона на 10 тона постъпващо мляко за преработка на ден

Страница 1 от 99

България в Юнеско

Галерия