Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
Понеделник, 14 Октомври 2019 09:44

Решение № РУ-67-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Монтаж на инсталация за производство на експандиран полистирол с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.128.41 (сграда с идентификатор 63427.128.41.3) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31681, считано от 14.10.2019 г.

Петък, 11 Октомври 2019 14:00

Решение № РУ-66-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Промяна предназначението на промишлена сграда за монтаж на мобилна платформа за дестилационни съдове за етерични масла с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.54.557 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29480, считано от 11.10.2019 г.

Четвъртък, 10 Октомври 2019 10:17

Решение № РУ-65-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла чрез парна дестилация на етерично-маслени култури в границите на поземлен имот с идентификатор 20184.1.2934 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29848, считано от 10.10.2019 г.

Понеделник, 07 Октомври 2019 13:22

Решение № РУ-64-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на автоснабдителна станция за светли горива и газ пропан-бутан с местоположение поземлен имот с идентификатор 47336.82.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31526, считано от 07.10.2019 г.

Петък, 13 Септември 2019 13:39

Решение № РУ-63-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и доизграждане на канализационна мрежа на град Тутракан“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и интеренет страницата на инспекцията , считано от 13.09.2019 г.

Четвъртък, 12 Септември 2019 11:48

Решение № РУ-62-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ:

  • Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ I-13, УПИ VIII-13 и УПИ IX-13, кв. 16 по плана на село Райнино, община Исперих (ПИ с идентификатори 61875.33.126, 61875.33.459 и 61875.33.460 по КККР на с. Райнино, община Исперих);

Изготвяне на инвестиционен проект: „Животновъдна ферма за отглеждане на овце – 200 глави и млекодайни крави – 50 глави”

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и в публичните регистри на процедурите по ОВОС на адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31147, считано от 12.09.2019 г.

Вторник, 03 Септември 2019 09:31

Решение № РУ-61-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Монтаж на водогреен котел с топлинна мощност 450кW към инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и в публичните регистри на процедурите по ОВОС на адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31146, считано от 03.09.2019 г.

Понеделник, 02 Септември 2019 11:01

Решение № РУ-60-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Оборудване на съществуваща сграда с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 60 000 места за птици, с местоположение поземлен имот с идентификатор  15953.65.752 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Голям Поровец, община Исперих“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и в публичните регистри на процедурите по ОВОС на адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31175, считано от 02.09.2019 г.

Сряда, 21 Август 2019 10:02

Решение № РУ-59-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на птицеферма с капацитет 62 600 места за угояване на цикъл бройлери с местоположение поземлени имоти с идентификатори 07603.502.446 и 07603.502.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и в публичните регистри на процедурите по ОВОС на адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31159, считано от 21.08.2019 г.

Страница 1 от 74

България в Юнеско

Галерия