Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
Сряда, 27 Май 2020 15:35

Решение № РУ-31-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Оборудване на съществуваща селскостопанска сграда с цел отглеждане на птици – бройлери, с капацитет 27 300 места за бройлери, с местоположение УПИ II, кв. 60 по плана на с. Пепелина, общ. Две могили”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 27.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32957

Четвъртък, 21 Май 2020 16:13

Решение № РУ-30-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 11449.73.1044.2 (сграда за производство на дървени въглища) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимировци, общ. Самуил в животновъден обект за отглеждане на малки телета и пристройка за складови площи”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32469

Четвъртък, 21 Май 2020 16:12

Решение № РУ-29-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Производство на осколочно-фугасна бойна част за неуправляема ракета-калибър до 300мм“, с местоположение ПИ 000710 в землището на село Николово, община Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33052  

Четвъртък, 21 Май 2020 16:10

Решение № РУ-28-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Увеличаване капацитета на съществуващо млекопреработвателно предприятие, за производство на бяло саламурено сирене, от 6 на 10 тона постъпващо мляко за преработка на ден, с местоположение на площадката УПИ VIII-332 „За мандра“, кв. 38 по плана на с. Киченица, общ. Разград”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 21.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33051

Петък, 15 Май 2020 10:00

Решение № РУ-27-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Зарибяване, развъждане на риба и организиране на спортен риболов в язовир с местоположение поземлен имот с идентификатор 68254.3.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Срацимир, общ. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 15.05.2020 г., както и в убличните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32986 

Четвъртък, 07 Май 2020 14:05

Решение № РУ-23-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение

-   Промяна на площадка за предваритерно съхранение на отпадъци с кодове 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07, 15 02 02* , 15 01 10* и 12 01 03 и обособяване на нов участък за предварително съхранение;

-  Монтаж на лентова сушилня за сушене на утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води, мицел и перлитени утайки за достигане до влажност 40% за последващо използване в горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци с оператор „Грийнбърн“ ;

-  Включване на производствените и битови отпадъчни води, генерирани от производствената дейност на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични продукти, в съществуващата заводска канализация и оттам към пречиствателната станция за отпадъчни води на „Биовет“АД – клон Разград ”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32468

Четвъртък, 07 Май 2020 14:02

Решение № РУ-25-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Разширение на площадка 1 за третиране на отпадъци”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32634

Четвъртък, 07 Май 2020 14:01

Решение № РУ-24-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Обособяване на площадка за приемане, сортиране, механично нарязване и  съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1101 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32501

Четвъртък, 07 Май 2020 13:59

Решение № РУ-22-ПР/2020 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложениеза:

  1. Изграждане на пристройка с капацитет 140 броя скотоместа към съществуваща кравеферма с капацитет 100 броя скотоместа в имот № 023294 в землището на с. Дянково, общ. Разград;
  2. Изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) без промяна предназначението на земята и изграждане на кравеферма за отглеждане на до 100 броя крави в поземлен имот с идентификатор 24829.23.370 в землището на с. Дянково, общ. Разград,

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.05.2020 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32778

Страница 1 от 79

България в Юнеско

Галерия