Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
Вторник, 13 Август 2019 15:33

Решение № РУ-58-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Увеличаване капацитета на животновъден обект – овцеферма за отглеждане на дребен рогат добитък и преместване в стопански двор”, с местоположение: поземлен имот № 090019 в землището на село Водно, община Дулово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и в публичните регистри на процедурите по ОВОС на адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31150, считано от 13.08.2019 г.

Петък, 09 Август 2019 10:42

Решение № РУ-57-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Подмяна на амортизирано технологично оборудване с ново и привеждане в съответствие на наименованието на работните инсталации с новите административни промени във фирмата”, с местоположение: ПИ с идентификатори 61710.503.6305, 61710.503.6308 по КК и КР на град Разград

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и в публичните регистри на процедурите по ОВОС на адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31017 , считано от 09.08.2019 г.

Петък, 09 Август 2019 10:40

Решение № РУ-56-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери от 100 000 бр. места за бройлери до 130 000 бр. места за бройлери”, с местоположение имот 170001 в землището на с. Щръклево, общ. Иваново.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни и в публичните регистри на процедурите по ОВОС на адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31182, считано от 09.08.2019 г. 

Петък, 09 Август 2019 10:18

Решение № РУ-55-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Промяна предназначението на съществуваща сграда в работилница за производство на кисело мляко с капацитет 1000 л/ден, предвидена в рамките на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I-684 и УПИ II-684, кв. 53а по плана на село Гецово, община Разград“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.08.2019 г.

Четвъртък, 08 Август 2019 10:16

Решение № РУ-54-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на регион /РСУО/ Русе“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.08.2019 г.

Сряда, 07 Август 2019 10:14

Решение № РУ-53-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Производство на пелети в съществуваща сграда с местоположение УПИ I, кв. 79 по плана на гр. Лозница“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.08.2019 г.

Четвъртък, 01 Август 2019 10:50

Решение № РУ-52-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Приемане и временно съхранение и третиране на неопасни отпадъци (R12, R13 и  R3) с код 191204, 191208, 191210, 191212 и 200301“, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.506.3 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.08.2019 г.

Петък, 26 Юли 2019 10:55

Решение № РУ-51-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Предприятие за първична преработка на дивеч”, с местоположение ПИ 980112 в землището на село Острово, община Завет.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 26.07.2019 г.

Сряда, 17 Юли 2019 13:46

Решение № РУ-50-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Сграда за организиране на тържества за специални поводи”, с местоположение УПИ VIII-273, кв. 13 по плана на с. Богданци, общ. Главиница.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.07.2019 г. 

Страница 1 от 73

България в Юнеско

Галерия