Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
Понеделник, 18 Март 2019 15:04

Решение № РУ-16-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Спортен риболов и риборазвъждане в съществуващ воден обект” с местоположение поземлен имот с идентификатор № 003001 в землището на село Йонково, община Исперих, местност „Шарапанлък”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.03.2019 г. 

Четвъртък, 14 Март 2019 10:54

Решение № РУ-15-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци с местоположение поземлен имот с идентификатор 07603.211.664 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бяла, обл. Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 14.03.2019 г.

Четвъртък, 28 Февруари 2019 16:43

Решение № РУ-13-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Преустройство на съществуваща селскостопанска сграда във ферма за отглеждане на дребен рогат добитък - до 400 броя кози и ново строителство на млекосъбирателен сектор с доилна зала в границите на имот с идентификатор 68552.10.9902 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Средоселци, общ. Исперих”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 28.02.2019 г.

Понеделник, 25 Февруари 2019 11:08

Решение № РУ-12-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ Подробен устройствен план – План схема (ПУП-ПС) за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 00895.502.2063 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, общ. Силистра и инвестиционен проект за изграждане на нова въздушна електрическа мрежа”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.02.2019 г.

Понеделник, 25 Февруари 2019 11:07

Решение № РУ-10-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 21693.39.143 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Добротица, общ. Ситово, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ и включен в обхвата на специализирания слой „Постоянно затревени площи“, в обработваема земеделска земя за отглеждане на фуражни култури”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.02.2019 г.

Понеделник, 25 Февруари 2019 11:04

Решение № РУ-9-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)”, с местоположение имот с идентификатор 63427.3.148 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 25.02.2019 г.

Последно променена в Сряда, 27 Февруари 2019 11:08
Петък, 22 Февруари 2019 16:41

Решение № РУ-11-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на складова, търговска и административна база и ТИР-паркинг” с местоположение ПИ с идентификатор № 61710.609.6985 по КК и КР на град Разград, местност „Арменски лозя” в землището на град Разград. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 22.02.2019 г.

Понеделник, 04 Февруари 2019 12:21

Решение № РУ-8-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Изграждане на собствен водоизточник – сондажен кладенец в границите на имот с номер 000297 в землището на с. Тертер, община Кубрат, област Разград”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 04.02.2019 г.

Петък, 01 Февруари 2019 14:52

Решение № РУ-7-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Създаване на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет 30 000 броя места за птици” с местоположение поземлен имот № 179016 в землището на град Ветово. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 01.02.2019 г.

Страница 1 от 69

България в Юнеско

Галерия