Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
Четвъртък, 23 Май 2019 14:00

Решение № РУ-37-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Изграждане на цех за производство на дребноразмерни метални елементи с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.74 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 23.05.2019 г.

Понеделник, 20 Май 2019 10:44

Решение № РУ-36-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – “Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 77342.13.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хотанца, общ. Русе, предвиждащ обособяване на площадка за дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 20.05.2019 г.

Петък, 17 Май 2019 11:16

Решение № РУ-34-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери с капацитет до 39 900 места за птици” с местоположение УПИ IX-377, кв. 52 по плана на с. Богданци, общ. Самуил

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.05.2019 г.

Петък, 17 Май 2019 10:40

Решение № РУ-35-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Добавяне на нови кодове на третираните неопасни отпадъци в обект - Горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци на площадка в гр. Разград, както да се извършва и допълнителна дейност с код R12 по обработка на приеманите отпадъци, подготовка преди оползотворяването им (разглобяване, сортиране, шредиране)” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.503.6334 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 17.05.2019 г.

Последно променена в Вторник, 21 Май 2019 10:44
Четвъртък, 16 Май 2019 11:10

Решение № РУ-33-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение –

  1. “Промяна в горивната база - замяна на част от използваното твърдо гориво;
  2. Изграждане на предкамерна скарна пещ към парогенератор (ПГ) № 5, за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им в ПГ 5;
  3. Изграждане на Инсталация за очистване на димни газове (ИОДГ);
  4. Преустройство на Блок № 4 на природен газ
  5.  Внедряване на нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея в ПГ № 8;
  6.  Изграждане на слънчеви  колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток” ;
  7. Използване на изпускателно устройство № 2 (Комин 2) при разпалване на ПГ № 4 и ПГ № 5 и изпускателно устройство № 3 (Комин 3) при разпалване на ПГ № 7 и ПГ № 8 на природен газ”, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.37 по КК и КР на гр. Русе

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни,

считано от 16.05.2019 г.

Понеделник, 13 Май 2019 09:37

Решение № РУ-32-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – Изграждане на логистичен център и складове за безвредни промишлени стоки, сервиз за ремонт на моторни превозни средства и трафопост и фабрика за производство на пелети от отпадъчна дървесина съответно с местоположение поземлени имоти с идентификатори 63427.80.19, 63427.80.34 и 63427.80.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.05.2019 г.

Петък, 10 Май 2019 13:19

Решение № РУ-31-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Пилчарник с капацитет до 39 500 птици за угояване” с местоположение УПИ XX „За производствени и складови дейности”, кв. 42 по ПУП на село Острово, община Завет. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2019 г.

Вторник, 07 Май 2019 14:00

Решение № РУ-29-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Изграждане на собствен водоизточник” с местоположение ПИ с идентификатор 00415.150.8 по КК и КР на гр. Алфатар. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/, за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.05.2019 г. 

Петък, 03 Май 2019 10:38

Решение № РУ-28-ПР/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване  на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение – „Реконструкция и пристрояване към масивна едноетажна сграда на приобектна кланица по необходимост в ПИ с идентификатор 78238.104.41 по КК и КР на с. Цар Самуил”. Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ и в Публичен регистър на процедурите по ОВОС на адрес http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28846, за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 03.05.2019 г. 

Страница 1 от 70

България в Юнеско

Галерия