Администратор

Администратор

Вторник, 18 Юни 2019 13:30

Решение № РУ-09-ОС/2019 г.

Решение № РУ-09-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2020 г. в горски територии държавна собственост, стопанисвани от ДГС „Бяла” за горски подотдели 22-„а”, 23-в”, 23-„з”, 23-„и”, 25-„в”, 113-„в”, 193-„а”, 198-„с”, 221-„г”, 223-„з”, 258-„н”, 250-„ж”, 243-„с”, 261-„с”, 294-„з”, 294-„и” и 325-„м”. Плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

ü  BG0000231 „Беленска гора” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР,

ü  BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите и разширена със Заповед №РД-382/19.04.2015 г. на Министъра на околната среда и водите

ü  BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение и допълнение на интегриран план за градско възстановяване и развитие

Възложител – Община Русе

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2148-(2)/11.06.2019 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/30980

Вторник, 18 Юни 2019 13:26

Решение № РУ-6-ЕО/2019 г.

Решение № РУ-6-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка наПодробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.227.10 – нива по КК и КР на град Русе с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на обекти за съхранение, поддръжка и ремонт на селскостопанска техника

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация

Четвъртък, 13 Юни 2019 13:24

Решение № РУ-20-П/2019 г.

Решение № РУ-20-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуваща кланица и транжорна във ферма за отглеждане на 150 бр. дребен рогат добитък с местоположение поземлен имот с идентификатор 20184.39.424 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Две могили, област Русе”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

Четвъртък, 13 Юни 2019 13:22

Решение № РУ-19-П/2019 г.

Решение № РУ-19-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план – план за застрояване и изменение на плана за регулация за поземлени имоти с идентификатори 77308.504.364 и 77308.504.375 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, предвиждащ обединяване на двата имота и изграждане на кравеферма с капацитет 50 бр. едър рогат добитък (дойни крави)”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 13.06.2019 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 13.06.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2019 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на супермаркет и автомивка” с местоположение – ПИ с идентификатор 24030.501.502 по КК и КР на град Дулово с възложител „Пацони маркет“ЕООД , за което е издадено Решение № РУ-66-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-66-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.

 

 

 

 

 

 

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 13.06.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2019 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия чрез оползотворяване на биомаса от растителни и животински субстанции, с присъединителна мощност към електропреносната мрежа от 499 kW” с местоположение – имоти с №№ 098221 и 098213 в землищет на с. Окорш, общ. Дулово и възложител ЕТ „Моника-87-Наташа Присадашка“, за което е издадено Решение № РУ-32-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ-32-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.

 

 

На основание чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ - Русе уведомява за следното:

На 13.06.2019 г. е извършена планова проверка на място, съгласно утвърдения годишен план на РИОСВ – Русе за 2019 г., относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на многофункционална сграда за производство и услуги” с местоположение – УПИ XII-218, „За обществено обслужване“ по плана на село Окорш, община Дулово с възложител ЕТ „НИКИ-Шенай Лютфи“, за което е издадено Решение № РУ-68-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ – Русе, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, е издадено разрешение за строеж от дата: 24.07.2018г., което не е изгубило правно действие към момента на проверката. Постановеното решение на директора на РИОСВ-Русе е послужило за одобряване на инвестиционното предложение и същото не е изгубило правното си действие към дата 13.06.2019 г. 

 

 

 

 

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2525/12.06.2019 г. с предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ I-13, УПИ VIII-13 и УПИ IX-13 (ПИ с идентификатори 61875.33.126, 61875.33.459, 61875.33.460 по КК и КР на село Райнино), кв.16 по плана на село Райнино и изтотвяне на инвестиционен проект за изграждане на овцеферма и кравеферма в новообразуваните УПИ-та като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива-КПИИ по реда на чл.150 на ЗУТ.

Възложител: Сейдегюл Осман, село Вазово, община Исперих.

Петък, 14 Юни 2019 09:39

Решение № РУ-08-ОС/2019 г.

Решение № РУ-08-ОС/2019 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „Реконструкция на екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в лесопарк, гр. Кубрат”. ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони:

  • BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.).
  • BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерския съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Страница 1 от 1051

България в Юнеско

Галерия