Администратор

Администратор

     В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с вх. № AO-4121/10.10.2019 г за инвестиционно предложение:

  1. )               Използване на черни въглища, местни (лигнитни) въглища, обогатено енергийно гориво (ОЕГ), нефтени шисти и биомаса при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 744 MWth.
  2. )               Изграждане на предкамерна скарна пещ към ПГ № 5, за съвместно изгаряне на всички видове биомаса  и оползотворяване на остатъците от изгарянето им в ПГ № 5;
  3. )               Изграждане на Инсталация за очистване на димни газове (ИОДГ-СОИ), която ще позволи едновременна работа на три парогенератора (ПГ № 4 при основно гориво въглища, № 5 и № 7), извеждайки изходящите газови потоци през Комин №1;
  4. )               Преустройство на Блок № 4 за работа на природен газ;
  5. )                Внедряване на нискоемисионни газови горелки и селективна некаталитична редукция с използване на урея в ПГ № 8;
  6. )                Изграждане на слънчеви  колектори за подгряване на технологична вода в ТЕЦ „Русе-Изток”

     Възложител – „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД, ул. „ТЕЦ Изток”, гр. Русе

 

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“С на интернет адрес:                                                           
  • http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26269;
Четвъртък, 10 Октомври 2019 11:23

Писмо до възложителя с изх. И-3026/10.10.2019 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3026/10.10.2019 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.153.2149 по КККР на гр. Русе"

Четвъртък, 10 Октомври 2019 11:22

Писмо до възложителя с изх. И-3025/10.10.2019 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3025/10.10.2019 г., относно ИП/ПП за „Жилищна сграда с гаражи и магазини, на три и шест етажа и външни ВиК отклонения" с местоположение ПИ 63427.2.1631 по КККР на гр. Русе

Четвъртък, 10 Октомври 2019 11:21

Писмо до възложителя с изх. И-3024/10.10.2019 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3024/10.10.2019 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за питейно-битови нужди" с местоположение ПИ 153, 151, 131 кв. 13 по плана на с. Ножарево

Четвъртък, 10 Октомври 2019 11:20

Писмо до възложителя с изх. И-3023/10.10.2019 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3023/10.10.2019 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на два броя метални навеси към съществуващи сгради" с местоположение УПИ I-529, кв. 95 по плана на с. Чрвена вода

Писмо до възложителя с изх. И-3009/09.10.2019 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ III, кв. 601 по плана на гр. Русе" с сестоположение ПИ 63427.4.2115 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3007/09.10.2019 г., относно ИП/ПП за „Противоерозионно укрепване по ул. 6ти септември в с. Тръстеник" с местоположение от ОТ 229 до ОТ 230 в с. Тръстеник

Писмо до възложителя с изх. И-3006/09.10.2019 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от склад 5 в Работилница за проиводство на метални керемиди" с местоположение сграда с идентификатор 32874.201.216.5 по КККР на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-3005/09.10.2019 г., относно ИП/ПП за „Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност: Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе  на ул. "Изола планина" № 22, бл. 6 вх. 1,2,3,4,5,6 и 7" с местоположение ж.к. Дружба 1, кв. 921 в гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3004/09.10.2019 г., относно ИП/ПП за „Изработване на устройствен план - План за регулация на имот  с идентификатор 63427.11.223 в кв. 19 по плана на с.о. ДЗС, гр. Русе"

Страница 1 от 1127

България в Юнеско

Галерия