Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. № И-983/12.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Външно кабелно електрозахранване от ТП Добруджа 1 до табло тип ТЕПО за промишлена сграда " с местоположение ПИ 66425.514.412 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-982/12.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ стълб № 1 на клон Б от ТП Софроний Врачаснски до нов СБС и електромерно табло тип ТЕМО " с местоположение 66425.500.4395 (IV-4395, кв. 76) по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-981/12.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ стълб №14 до клон А от ТП Военна до табло тип ТЕПО за самостоятелен обект в сграда " с местоположение ПИ 66425.501.1531.2.1 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-980/12.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на Жилищна сграда с обществено-обслужващ партер и гаражи в гр. Русе" с местоположение ПИ 63427.2.5344 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-979/12.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на кабелна линия 20 kV от електрическа подстанция "Център" до ТП "Мултикомерс" в гр. Русе" с местоположение бул. "Генерал Скобелев", ул. "Николаевска" и ул. "Генерал Радецки" в гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-978/12.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Строеж на автомивка" с местоположение УПИ XV, кв. 12 по плана на с. Вокил

Писмо до възложителя с изх. № И-977/12.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 03472.112.5 по КККР на с. Белинци

Писмо до възложителя с изх. № И-976/12.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Закупуване на земеделска техника и преобразуване на автомобилна везна за модернизиране на стопанството" с местоположение ПИ 67828.15.121 по КККР на с. Сокол

Писмо до възложителя с изх. № И-949/10.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 02796.145.1 по КККР на с. Басарбово

Писмо до възложителя с изх. № И-939/09.04.2019 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначение на част от офис в бюро за обмен на валута" с местоположение ПИ 63427.2.1675.1.19 по КККР на гр. Русе

Страница 1 от 1029

България в Юнеско

Галерия