Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. № И-3657/02.11.2018 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площта на земеделско стопанство -  трайни насаждения по мярка 6, подмярка 6.3 от ПРСР" с местоположение 007038 и 007037 + IV-132 и IX-132, кв. 20 в с. Варненци

Писмо до възложителя с изх. № И-3656/02.11.2018 г., относно ИП/ПП за „Изсичане и почистване на остарели овощни дървета" с местоположение ПИ 00895.65.62, 00895.65.81 и 00895.65.82 по КККР на с. Айдмеир

Писмо до възложителя с изх. № И-3655/02.11.2018 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на търговска база" с местоположение ПИ 66665.501.589 по КККР на с. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № И-3654/02.11.2018 г., относно ИП/ПП за „Ремонтни дейности в зърнобаза "Образов чифлик" с местоположение ПИ 63427.317.27 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-3653/02.11.2018г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на нова  шлайфмашина  за керамични плочки в съществуващо производствено хале на завод за фаянс и подова керамика" с местоположение ПИ 63427.333.95 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-3652/02.11.2018 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на модулна бензиностанция" с местоположение ПИ 020168 в землището на с. Бреница

Писмо до възложителя с изх. № И-3640/01.11.2018 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - Изменение на плана за регулация на УПИ VII-725 и УПИ XIV-725, кв. 48 по плана на село Ново село, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-3639/01.11.2018 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка" с местоположение ПИ 07603.501.3220 по КККР на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № И-3638/01.11.2018 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация на УПИ XVII-78 и УПИ XX-87, кв. 1 по плана на село Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-3637/01.11.2018 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване площта на съществуващи трайни насаждения и оранжерийно производство на домати по мярка 6, подмярка 6.1 от ПРСР" с местоположение ПИ 008011 в землището на с. Полковник Лабриново

Страница 1 от 965

България в Юнеско

Галерия