Администратор

Администратор

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-2917-(3)-17.09.2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на трета клетка на обект - „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“.

     Възложител – Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:

 http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33747

  1. От общинската администрация на Община Разград.

 Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Разград.

Четвъртък, 10 Септември 2020 14:55

Писмо до възложителя с изх. И-2813/10.09.2020 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2813/10.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Ремонт, консервация и обзавеждане на храм Св. Параскева - гр. Завет и подобряване на прилежащите пространства" с местоположение УПИ I-Църква, кв. 44 по плана на гр. Завет

Четвъртък, 10 Септември 2020 14:52

Писмо до възложителя с изх. И-2812/10.09.2020 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2812/10.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи помещения: три офиса, почивна и кухненски офис в жилище" с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.502.6425.1.1 по КККР на гр. Разград

Четвъртък, 10 Септември 2020 14:52

Писмо до възложителя с изх. И-2812/10.09.2020 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2812/10.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи помещения: три офиса, почивна и кухненски офис в жилище" с местоположение самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.502.6425.1.1 по КККР на гр. Разград

Четвъртък, 10 Септември 2020 14:51

Писмо до възложителя с изх. И-2811/10.09.2020 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2811/10.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Ремонт, реконструкция и възстановяване (реставрация) на храм Св. Параскева и подобряване на прилежащите пространства" с местоположение УПИ I, кв. 63 по плана на гр. Глоджево

Четвъртък, 10 Септември 2020 14:45

Писмо до възложителя с изх. И-2810/10.09.2020 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2810/10.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за основен ремонт на съществуваща сграда към стадион в с. Голямо Враново, общ. Сливо поле за МИГ Тутракан - Сливо поле, във връзка с кандидатстване на СНЦ МИГ Тутракан-Сливо поле по мярка 7.2 Подкрепа за инвестици в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, Процедура № BG06RDNP001-19.251" с местоположение УПИ I-61, кв. 80 по плана на Голямо Враново

Писмо до възложителя с изх. И-2795/09.09.2020 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна вида и интензиността на сечта за 2020 г." със следното местоположение: - 34 „и” и 35 „а” – в ПИ с идентификатор 51901.42.3 по КККР на с. Нова Попина, община Ситово, - 37 „в” и 38 „п” – в ПИ с идентификатор 66665.88.3 по КККР на с. Ситово, община Ситово, - 339 „к” – в ПИ с идентификатор 57724.61.5 по КККР на с. Попрусаново, община Кайнарджа,
- 407 „а” – в ПИ с идентификатор 21693.48.2 по КККР на с. Добротица, община Ситово

Писмо до възложителя с изх. И-2794/09.09.2020 г., относно ИП/ПП за „ Реконструкция и изграждане на пристройка към пакетиращ център (сграда с идентификатор 67526.58.53.11), на площадката на съществуваща птицеферма, с местоположение поземлен имот с идентификатор 67526.58.53 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилец, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-2793/09.09.2020 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма"  с местоположение ПИ 80460.285.469 по КККР на с. Червена вода

Сряда, 09 Септември 2020 14:19

Изходящ № АО-3668-(1)/09.09.2020 г.

Съобщение за план/програма за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за ПИ с идентификатор 24921.10.9902 по КК и КР на с. Драгомъж, общ. Исперих с цел изграждане на дезинфекционна яма  

Страница 1 от 1275

България в Юнеско

Галерия