Администратор

Администратор

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за изграждане на автоснабдителна станция за светли горива и газ пропан-бутан с местоположение УПИ CXIX по регулационния план на „ТМ“ АД – град Русе.

     Възложител – „ТМ Инфраструктура“ АД, ЕИК 202409559.

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31526

  1. От общинската администрация.

     Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , както и в община Русе и Кметство град Мартен.

 

 

 

 

Четвъртък, 08 Август 2019 16:23

Уведомление с вх. № АО-3539/08.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3539/08.08.2019 г., за инвестиционно предложение за обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, хартия и пластмаса с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.516.149 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Силистра.

Възложител – „Виктори МД 2012“ ЕООД, ЕИК 202022855.

Сряда, 07 Август 2019 16:20

Изходящ № АО-3305-(2)-07.08.2019 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на автоснабдителна станция за светли горива и газ пропан-бутан с местоположение УПИ CXIX по регулационния план на „ТМ“ АД – град Русе

Четвъртък, 15 Август 2019 09:47

Уведомление с вх. № АО-3635/15.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3635/15.08.2019 г. за инвестиционно предложение за „Създаване на система за капково напояване на 80 дка малини и 100 дка ягоди в ПИ 000279 и 20 дка малини в ПИ 022014 в землището на с. Манастирци, общ. Лозница”.

Възложител – „Джъмп фрут” АД

Четвъртък, 08 Август 2019 09:45

Уведомление с вх. № АО-3540/08.08.2019 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-3540/08.08.2019 г. за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 11990.52.34 в землището на с. Войново, общ. Кайнарджа”.

Възложител – ЕТ„Петко Костадинов Петков”

Писмо до възложителя с изх. И-2360/07.08.2019 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на плодове и зеленчуци" с местоположение ПИ 57813.11.9 в с. Поройно, ПИ 81966.6.5 в с. Черник, ПИ 24030.28.12 в гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-2359/07.08.2019 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на трайни насаждения и пчелни семейства" с местоположение 27156.151.10, 27156.151.11, 27156.99.5, 27156.96.5 по КККР на с. Езерче

Писмо до възложителя с изх. И-2358/07.08.2019 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства" с местоположение ПИ 029030 в землището на с. Равно

Писмо до възложителя с изх. И-2357/07.08.2019 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно канализационно отклонение" с местоположение ПИ 61710.505.7343 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2356/07.08.2019 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и плана за застрояване за имот, с цел създаване на устройствена основа за изграждане на автосервиз и автомивка" с местоположение ПИ 272, кв. 27 по плана на с. Медовене

Страница 1 от 1093

България в Юнеско

Галерия