Администратор

Администратор

Петък, 15 Февруари 2019 16:04

Изходящ № АО-241-1; АО-242-3/15.02.2019 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изработване на проект на Подробен устройствен план-изменение на план за застрояване /ПУП-ИПЗ/ на УПИ II-за обслужващи дейности (ПИ с идентификатор 63427.60.23 по КК и КР на град Русе ) и вх. № АО-242/16.01.2019г. за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на РСУО Русе в ПИ с идентификатор 63427.60.23 по КК и Кр на град Русе

Вторник, 12 Февруари 2019 16:02

Изходящ № АО 437-2/12.02.2019 г.

Съобщение предложение за изработване на Подробен устройствен план-изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XC по регулационния план на „ТМ“ АД-гр. Русе с цел увеличаване капацитета на съществуващо складово стопанство за горими течности от 250т на 1100т.

Вторник, 12 Февруари 2019 16:00

Изходящ № АО-409-2-12.02.2019 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за добавяне на нови кодове на третираните неопасни отпадъци в обект - Горивна инсталация за оползотворяване на опасни и неопасни отпадъци на площадка в гр. Разград, както да се извършва и допълнителна дейност с код R12 по обработка на приеманите отпадъци, подготовка преди оползотворяването им (разглобяване, сортиране, шредиране)

  

Четвъртък, 07 Февруари 2019 15:56

Изходящ № АО-286-2-07.02.2019 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за животновъдна дейност – отглеждане на 20 бр. крави в границите на имот с номер 010337 в землището на с. Подайва, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № И-299/05.02.2019 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия НН за външно кабелно електрозахранване на обект: ВКЕЗ за промишлени сгради - гр. Русе, ул. "Иван Ведър № 1" с местоположение ПИ 63427.8.218 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-298/05.02.2019 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 315048 в землището на с. Тръстеник

Писмо до възложителя с изх. № И-297/05.02.2019 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 607016 и 612004 в землището на с. Тръстеник

Писмо до възложителя с изх. № И-296/05.02.2019 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на същестуващ краварник в автомивка" с местоположение УПИ IV, кв. 138 по плана на с. Глоджево

Писмо до възложителя с изх. № И-295/05.02.2019 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД № VN4706" с местоположение УПИ XIII-815, кв. 25 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № И-294/05.02.2019 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване и изменение на план за регулация на УПИ V-87 (63427.85.31 и 63427.85.32), ул. "Индустриален парк" 27а, гр. Русе"

Страница 1 от 1003

България в Юнеско

Галерия