Администратор

Администратор

Писмо до възложителя с изх. № И-3078/12.09.2018 г., относно ИП/ПП за „Изработване на технически инвестиционен проект за обект: Бърза закуска" УПИ XVII-1435, кв. 608 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-3077/12.09.2018 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи сгради в магазин за промишлени стоки със склад" с местоположение ПИ 63427.7.90 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-3076/12.09.2018 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение в съществуващо трасе от ТП „Енерго”, гр. Исперих за обект: „Двуетажна обществено-обслужваща сграда: I-ви етаж-магазин за промишлени стоки; II-ри етаж – стоматологични кабинети”, находящ се на ул. „Васил Левски” № 80, гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № И-3075/12.09.2018  г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно сградно отклонение от ТП „Диана”, гр. Разград за обект: „Промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.507.1.14 по КК и КР на гр. Разград за 10 броя жилища, магазин за промишлени стоки и склад”,  находящ се на бул. „Бели Лом” № 49, вх. А, гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-3074/12.09.2018 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно сградно отклонение от ТП „Страхил”, гр. Разград за обект: „Комплекс „Хръсград”: етап-блок 2”, с местоположение УПИ VI-„за техническа инфраструктура”, кв. 156,  ул. „Хайдут Сидер” № 2, гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-3073/12.09.2018 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда" с местоположение УПИ VIII-41, кв. 9 по плана на с. Преславци

Писмо до възложителя с изх. № И-3072/12.09.2018 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПР за ПИ 63427.2.2792 и изграждане на жилищна сграда в имота

Писмо до възложителя с изх. № И-3071/12.09.2018 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фитнес площадка на открито" с местоположение УПИ I-1770, кв. 144 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-3071/12.09.2018 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фитнес площадка на открито" с местоположение УПИ I-1770, кв. 144 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-3070/12.09.2018 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 043058 в землището на с. Кошарна

Страница 1 от 943

България в Юнеско

Галерия