За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-653/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-653/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт (частичен) на покрив на сграда - общинска собственост, в която се помещава паспортна служба в гр. Кубрат", с местоположение сгарда с идентификатор 40422.505.1419.1 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № И-652/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-652/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на детска площадка в ПИ с идентификатор 40422.505.420 в гр. Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. № И-650/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-650/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ XIII-391, кв. 17 по плана на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. № И-648/19.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-648/19.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Цех за производство на тапицирани легла и матраци", с местоположение ПИ 63427.98.8 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-626/16.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-626/16.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия Средно напрежение от съществуващ СРС 20 kV, попадащ в уличната регулация, до новоизграден БКТП 20/0.4 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 100 kW", с местоположение УПИ I-фурна, кв. 38 по плана на с. Алеково

Писмо до възложителя с изх. № И-623/16.02.2024 г.

 Писмо до възложителя с изх. № И-623/16.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на склад за строителни материали", с местоположение УПИ XIX, кв. 82 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-620/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-620/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект Еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ VII-619, кв. 30 по плана на с. Пороище

Писмо до възложителя с изх. № И-619/15.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-619/15.02.2024 г., относно ИП/ПП за "1. Сграда 1 – Логистичен център и Сграда 2 – Логистичен център в ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе
2. Водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе
3. Ел. захранване за ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе
4. Пътна връзка за ПИ с идентификатор 63427.310.128 по КК и КР на гр. Русе

Галерия