За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-2702-(1)/23.05.2024 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 61710.608.4508 по КККР на гр. Разград и изграждане на строеж „Търговска база”

Решение № РУ-12-ЕО/2024 г.

Решение № РУ-12-ЕО/2024 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за поземлени имоти с идентификатори 63427.183.26 и 63427.183.24 и план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с проектен идентификатор 63427.183.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, получен от обединяването на имоти с идентификатори 63427.183.26, 63427.183.24, 63427.183.13 и 63427.183.15.

Възложител – ЕТ „АТАНАСОВ - АТАНАС АТАНАСОВ“

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 06.06.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47402

Съобщение за прекрантено решение РУ-21-П/20204 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ДО

Г-ЖА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА

УПРАВИТЕЛ НА

„НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД

бул. „Тутракан“ №23

град Русе

  

Относно: Постановено решение за прекратяване на административно производство за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхранение на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТРОВА,

 

РИОСВ-Русе съобщава, че във връзка внесено уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, предварително третиране и съхранение на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО в част от имот с идентификатор 63427.6.122 по КК и КР на град Русе“, възложител „Нелас Русе“ ЕООД, административното производство е прекратено с Решение №РУ-21-П/2024г. на основание чл.5, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

 

Решение № РУ-25-П/2024 г.

Решение № РУ-25-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Изграждане на резервоарно стопанство за дестилиран глицерин, метанол, натриев метилат и растителни масла, с авторазтоварище, в границите на поземлени имоти с идентификатори 47336.82.54 и 47336.82.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе”.

Възложител – „ЕФ ДИ КОМЕРС“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 07.06.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40346

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител А. Ю.

Днес, 06.06.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 10803.169.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ветово, обл. Русе.

Възложител – А. Юсеинова.

 Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2624-4/04.06.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47611

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител Община Две могили

Днес, 07.06.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Две могили.

Възложител – Община Две могили.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-2436-4/05.06.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47594

Решение № РУ-46-ПР/2024 г.

Решение № РУ-46-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлен имот с идентификатор 39205.90.179 по КККР на с. Кошов, общ. Иваново”.

Възложители: К. Ц. Колева

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.06.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47160

Решение № РУ-45-ПР/2024 г.

Решение № РУ-45-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за отглеждане на 16 920 броя кокошки носачкиˮ, с местоположение УПИ IX-1563, кв. 132 по пана на гр. Глоджево, общ. Ветово

Възложители: „КЛАС-КОМЕРС-2ˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 07.06.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46455

Община Две могили санкционирана за посещения на туристи над допустимия брой в пещерата „Орлова чука“

Акт за установяване на административно нарушение е съставен на кмета на община Две могили за нарушение на условия в заповедта за обявяване на природна забележителност „Орлова чука“ през май. Нарушението е установено след извънредна проверка, при която инспекцията се е самосезирала. Изискан е достъп до системата за видеонаблюдение, при което е установено, че от 1 до 7 май в пещерата са влизали групи над определения брой – над 15, което представлява нарушение на Закона за защитените територии.

Останалите два, от общо трите акта, съставени през май  в резултат на контролната дейност са на „Топлофикация Русе“ АД за неизвършени собствени периодични измервания (СПИ) на концентрациите на метали и неметали, в нарушение на  Закона за чистотата на атмосферния въздух и на кмета на Сливо поле, затова, че не спазил процедура за съгласуване на планове и програми съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда. 

През май експертите на РИОСВ - Русе са извършили 93 проверки на 80 обекта от контролираната територия. В рамките на осъществения контрол са дадени 63 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство. От директора на РИОСВ - Русе са издадени 6 наказателни постановления, с което на юридически лица са наложени имуществени санкции в общ размер на 266 100 лв. Сключени са 5 споразумения с физически и юридически лица по Закона за административните нарушения и наказания, с което по издадени наказателни постановления са постъпили средства в размер на 5810 лв. 

Общо събраните суми от РИОСВ - Русе по наложени глоби, имуществени санкции са 21 600 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) 50 984,30 лв. От структурите на НАП през месец май 2024 г. по наложени административни мерки са постъпили 1 000 лв.   

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през май е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Русе: https://www.riosv-ruse.org/kontrolna-deinost/16236-mesechni-spravki-za-kontrolna-deynost

РИОСВ - Русе: Зачестяват случаите на ненужна помощ спрямо животни

В РИОСВ-Русе зачестяват сигналите, при които се установява, че граждани предприемат мерки по „оказване на помощ“ на животни, които не са в безпомощно състояние. Само за месец в инспекцията са постъпили 5 сигнала за животни - за костенурки и таралежи, които са намерени в паркове или междублокови пространства и са преместени или освобождавани.

Законът за биологичното разнообразие категорично забранява всякакви форми на умишлено улавяне или преместване, освобождаване или обезпокояване на защитени видове животни, особено през размножителния им период.

Срещата с таралежи и по-рядко костенурки в градска среда не е необичайно явление, тъй като те живеят в близост до обитавани от хора места като селскостопански дворове, предградия, градини, паркове, гробища. Своеволната грижа за животното невинаги е най-доброто, което може да се направи за него. Обикновено през пролетта, лятото и до ранна есен, е много вероятно да бъде преместен женски таралеж, който има малки, които ще останат без майка. Екоинспекторите призовават гражданите да се обаждат в инспекцията или близкото горско/ловно стопанство при намерен защитен животински вид.

Специалистите от Спасителния център за диви животни са изготвили нарочна инструкция, в която подробно са описани стъпките, които следва да се предприемат при намиране на бедстващ екземпляр. Тя е публикувана на интернет страницата на инспекцията на адрес: https://www.riosv-ruse.org/signali/11644-kakvo-da-napravim-kogato-namerim-bedstvashto-zhivotno

Галерия