За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2203/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2203/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни орехови насаждения и изграждане на лека ограда по имотните граници на площите, в които ще се създадат трайните насаждения” с местоположение поземлени имоти с номера 048038, 048024, 048025, 049010 и 049012 в землището на сели Нисово, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2146/04.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2146/04.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Техническо задание за изработване на ОУП на Община Главиница” с местоположение Община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2129/03.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2129/03.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Кайнарджа” с местоположение път с. Средище-с. Давидово-с. Посев, път с. Светослав-с. Полковник Чолаково, път с. Добруджанка-с. Голеш, път с.Кайнарджа-с. Краново-с. Зарник

Писмо до възложителя с изх. № 2275/11.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2275/11.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка и надстройка към съществуващ търговски обект с цел увеличаване на търговската площ и обособяване на втори етаж за офиси” с местоположение УПИ VIII-355, кв. 189 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2257/10.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2257/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПЗ на УПИ III-5280, 5281, кв. 4031 по плана на гр. Русе, предвиждащ премахване на съществуваща производствена сграда, определяне на нови линии за застрояване и изграждане на нова обществено-обслужваща сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 2255/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2255/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на специализиран подробен устройствен план за обект: "Кариера за добив на строителни материали от находище "Копривец" с местоположение землището на село Копривец, община Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2251/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2251/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща здравна сграда (бивш Кожен диспансер) в сграда за нуждите на КОЦ - Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5255 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2250/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2250/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на навес към съществуваща жилищна сграда” с местоположение УПИ V-136, кв. 18 по плана на село Поройно, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2249/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2249/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка и автоработилница” с местоположение УПИ XXVIII, кв. 119 по плана на град Исперих

Галерия