За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2247/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2247/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуващ водопровод и изместването му по ново трасе” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.85.6 и 63427.85.30 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2246/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2246/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външна водопроводна и канализационна връзка към Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.85.6 и 63427.85.30 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2245/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2245/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно кабелно ел. захранване и трафопост към Завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.85.6 и 63427.85.30 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2244/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2244/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1203 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2243/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2243/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на административна сграда в хотел” с местоположение ПИ с идентификатор 15031.502.18 по кадастралната карта на гр. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2242/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2242/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПР за УПИ VIII-2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, кв. 117 по плана на град Силистра и изменение на план за улична регулация на ул. "Бузлуджа" в частта и от кръстовището с ул. "Христо Ботев" до кръстовището с ул. "Марица", с цел създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 2241/10.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2241/10.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от съществуваща административна сграда и пристройка за обособяване на търговски обект” с местоположение УПИ I-130, кв. 26 по плана на село Стефан Караджа, общ. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2237/09.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2237/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „„Основен ремонт, реконструкция и възстановяване/реставрация/ на храм "Света Параскева” с местоположение УПИ XVI-238, УПИ XVII-238, кв. 21 по плана на село Райнино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 2236/09.07.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2236/09.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и възстановяване/реставрация/ на храм "Свети Свети Кирил и Методий” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.1420 по кадастралната карта на гр. Кубрат

Решение № РУ-50-ПР/2013 г.

Решение № РУ-50-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с общ капацитет 39 900 броя птици чрез преустройство на съществуваща сграда и изграждане на нова до нея”, с местоположение: имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.07.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия