За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1930/20.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1930/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0.4 kVA, 1x1000 kVA и електрически кабел 20 kV” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1076 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1929/20.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1929/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на събирателна площадка за тор към кравеферма” с местоположение имот с № 016116 в землището на с. Старо селище, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1928/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1928/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на торохранилище към кравеферма” с местоположение имот с № 016110 в землището на с. Старо селище, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № АО 3463/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 3463/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с № 219003 в землището на с. Завет, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № AO 3403/20.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 3403/20.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ за имот № 279092 в землището на гр. Бяла, предвиждащ отреждане на имота за "Предимно производствена зона" и създаване на устройствена основа за изграждане на ремонтна база за селскостопанска техника и инвентар”

Изходящ № АО 3385/21.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция и въвеждане в експлоатация на съществуваща сграда за птицеферма” с местоположение: ПИ с № 000058 в землището на село Киченица, общ. Разград

Изходящ № АО 2771/20.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и изграждане склад за търговия с товарни автомобили и резервни части за тях, сервиз и паркинг” с местоположение: ПИ с № 41143.503.141 по кадастралната карта на с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № 2618/20.06.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен кладенец за нуждите на автомивка” с местоположение: ПИ с № 63427.7.179 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1885/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1885/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на четири броя къщи за гости” с местоположение УПИ ІII-285, кв. 11 по плана на с. Поляна, общ. Ситово

Галерия