За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1849/17.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1849/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на зарядна соларна станция на покрива на нова сграда - птицеферма” с местоположение имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № АО 3014/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 3014/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на автоцентър за изкупуване, демонтаж и разкомплектоване на ИУМПС и продажба на авточасти- втора употреба” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.899 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1836/14.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1836/14.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на гараж със склад в магазин за дрехи втора употреба” с местоположение УПИ XІV-842, кв. 21 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1836/14.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1836/14.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на гараж със склад в магазин за дрехи втора употреба” с местоположение УПИ XІV-842, кв. 21 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1708/03.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1708/03.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на инсталация за произвидство на дървени въглища по ретортен способ” с местоположение ПИ с идентификатор 11449.73.1044 по кадастралната карта на с. Владимировци, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 1632/27.05.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1632/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червей” с местоположение УПИ V, кв. 16 по плана на с. Ситово, общ. Ситово

Решение № РУ-7-ОС/2013 г.

Решение № РУ-7-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “Изграждане на басейн в ловен дом „Братила”, с местоположение поземлен имот с № 081002 в землището на с. Васил Левски, община Алфатар.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-42-ПР/2013 г.

Решение № РУ-42-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на водовземно съоръжение за снабдяване на комплекс за отдих “Върбата”, с местоположение поземлен имот с номер 483009 в землището на с. Пиргово, общ. Иваново. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   20.06.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-4-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-4-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Силистра.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-ЕО/2013 г.

Решение № РУ-3-ЕО/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 18.06.2013г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия