За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1722/04.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1722/04.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Поставяне на 4 броя сглобяеми вилни къщи за гости” с местоположение имот 107014 по плана на с. Каран Върбовка, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1700/31.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1700/31.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на въздушна кабелна разпределителна система за електронни съобщения” с местоположение с. Любен, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № АО 3039/30.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 3039/30.05.2013 г., относно ИП/ПП за „План- извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г.” с местоположение имот 216001 по плана на с. Завет, общ. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 1693/30.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1693/30.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.85.26, 63427.85.6, 63427.85.9, 63427.85.23 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1681/30.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1681/30.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за жилищна сграда на ул. "Войводова" № 46, бл. "Антон", гр. Русе” с местоположение кв. 299 и кв. 301 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1678/30.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1678/30.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Аварийно укрепване на дере в ц. Полско Косово, общ. Бяла” с местоположение от водосток на път І-5 "Русе- Велико Търново"- ОК 94 до ОК 110 и от ОК 12 до края на урбанизираната територия- стопански двор

Писмо до възложителя с изх. № 1675/29.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1675/29.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Частично изменение на ПУП на кв. 47 по плана на с. Ясеновец за създаване на общински УПИ за обществено обслужване” с местоположение УПИ XVІІІ-1005, кв. 47 по плана на с. Ясеновец

Галерия