За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Рeшение № РУ – 24 – ПР/2013 г.

Решение № РУ-24-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Преработка по време на строителството на проект за “Зърнобаза, бензиностанция, автомивка и автомобилен сервиз, свързана с изграждане на сграда с монтиране на линия за производство на пелети от слънчогледови люспи и линия за студено пресоване на семена за олио”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 24030.501.3374 по кадастралната карта на гр. Дулово. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-23-ПР/2013 г.

Решение № РУ-23-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за третиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)”, с местоположение: имот № 501.2323, за който е образуван УПИ V, кв. 156 по плана на с. Щръклево, общ. Иваново. Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-5-ОС/2013 г.

Решение № РУ-5-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “Ремонт на въздушен електропровод 100 кV „Цар Самуил” чрез подмяна на 149 бр. съществуващи стоманобетонови стълбове със стоманорешетъчни стълбове в участък с дължина 27.45 км от стълб № 51 до подстанция „Тутракан”. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: “Калимок-Бръшлен” с код BG0000377, “Лудогорие-Боблата” с код BG0000171, “Боблата” с код BG0000180 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ... бр. 27/2013 г.) и “Стената” с код BG0002031 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-566/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

РЕШЕНИЕ № РУ-4-ОС/2013 г.

Решение № РУ-4-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “Промяна предназначението на имот № 000105 в землището на с. Ценово, местност „Папаз панара” от складов терен на земеделска земя с начин на трайно ползване нива”. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Река Янтра” с идентификационен код BG0000610 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-25-ПР/2013 г.

Решение № РУ-25-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Сондаж и изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за захранване на система за капково напояване на обща площ 50 хектара”, с местоположение имот с номер 000264 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле, съгласно скица № Ф61504/19.03.2013г., издадена от Общинска служба по земеделие - Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   23.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 1861/11.04.2013 г.

Съобщение, относно уведомление за промяна предназначението на УПИ VII-135, кв. 43 по плана на с. Вазово, общ. Исперих от индивидуално жилищно строителство за обществено-обслужване, с цел изграждане на мултифункционална зала за културни събития, включително сватбени тържества

Изходящ № АО 1857/05.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на електрическа централа на биогаз с мощност 1,5 MW” с местоположение: имот № 020053 в землището на с. Сандрово, общ. Русе

Изходящ № АО 1684/04.04.2013г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма с общ капацитет 48 000 пилета бройлери” с местоположение: имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 969/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 969/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на магазин ”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.701 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 967/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 967/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на млекопункт в кафе аператив и пристройка”, с местоположение: УПИ III-1236, кв.82 по плана на гр. Цар Калоян

Галерия