За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-2-П/2013 г.

Решение № РУ-2-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изграждане на водноелектрическа централа “Мургаш 1”, с местоположение коритото на р. Янтра, землище с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе, при съществуващ бетонов праг, собственост на “Напоителни системи” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-1-П/2013 г.

Решение № РУ-1-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща в с. Айдемир, общ. Силистра” с местоположение ПИ с идентификатор 0895.2.142 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 05.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-22-ПР/2013 г.

Решение № РУ-22-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на инсталация за преработка на вторична хартия и производство на овоцелни опаковки за яйца и други асортименти”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.614 по кадастралната карта на гр. Русе (сграда с идентификатор 63427.3.614.1), съгласно скица № 2030/07.03.2013г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-21-ПР/2013 г.

Решение № РУ-21-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване”, с местоположение УПИ ХІV, кв. 13 по плана на с. Черешово, община Сливо поле

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № AO 6078/29.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за напояване на зърнени култури” с местоположение: ПИ с № 003085 в землището на с. Кривина, общ. Ценово

Изходящ № AO 1060/28.03.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II-218, кв. 27, образуван от имот 40.218 по плана на с. Белинци, общ. Исперих, с цел преотреждането му за стопански дейности и изграждане на кравеферма с капацитет 48 броя едър рогат добитък и млекопункт

Писмо до възложителя с изх. № 934/29.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 934/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда от складова база в дърводелски цех и преустройство на друг вид сграда за обитаване в битови помещения”, с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.1744 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 933/29.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 933/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пешеходен железопътен прелез на км 8+020 между гарите Русе Разпределителна - Русе (по 4-та главна железопътна линия), предпазни стоманени огради и асвалтобетонови пътеки”

Писмо до възложителя с изх. № 932/29.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 932/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Разнообразяване на услугите, извършвани в авторемонтна работилница”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.514.191 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 931/29.03.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 931/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пункт за монтаж, демонтаж и продажба на автомобилни гими”, с местоположение: УПИ XIII, кв. 68 по плана на гр. Сливо поле

Галерия