За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Процедури

Услуги, предоставяни от РИОСВ-Русе (на български и английски езици):

Процедури по издаване на разрешителни и регистрационни документи за дейности с отпадъци

Издаване на Регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

Издаване на Регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъците

Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали

Заверяване на отчетни книги на лица , чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци, както и лицата,  извършващи дейности по третиране на битови и/или строителни отпадъци

Издаване на регистрационни карти на основание на чл. 91, за екземпляри от видове по чл. 70 от Закона за биологичното разнообразие

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл. 12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по реда на чл. 10 от Закона за лечебните растения

Решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения  с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони, на основание  чл. 31,  ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие

Процедури по издаване на съгласувателни документи по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието въху околната среда  

Издаване на решение за оценка на въздействието върху околната среда

Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширенияване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми  

Издаване на Становище по ЕО на планове и програми 

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителя на план/програма трябва да предприеме за издаване на решение за Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) или за издаване на Становище по ЕО

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителя на инвестиционно предложение трябва да предприеме за издаване на решение за Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието въху околната среда (ОВОС) или за издаване на Решение по ОВОС

 


Издаване на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА

Издаване на становище за съгласуване  на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

Процедури по издаване на съгласувателни документи по Закона за чистотата на атмосферния въздух

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999 г . за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при собствени периодични изследвания по чл.12 ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при собствени периодични измервания

Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

Утвърждаване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгласно чл. 50, ал. 1 и представените резултати от измерванията съгласно чл. 50, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Издаване на Решение по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7 от 21 октмври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

Издаване на Удостоверение за регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Издаване на Удостоверение за промяна в обстоятелствата на инсталацията, регистрирана по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Издаване на Заповед за заличаване на регистрацията на инсталация, вписана в регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух


Издаване на Решение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 21 октмври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители по чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС , изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

Становища за проекти за финансиране

Становище по проекти, кандидатстващи за финансиране по Оперативни програми и ПУДООС

Издаване на становище за унищожаване на лекарства по чл .10, ал . 2, т . 3 от Наредба № 28 от 14.12.2000 г . за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата

Процедура за предоставяне на достъп до информация

Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация

България в Юнеско

Галерия