За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Търсене
Търсене само в:
Общо: 25 намерени резултати.
Страница 1 от 2

Решение № РУ-15-ПР/2023 г.

Добавен на 09 Март 2023. Публикувано в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Решение № РУ-15-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение -„Навес за разполагане на технологично съоръжение „Филтърен блок“ съм съществуващо складово стопанство в имот с идентификатор 47336.82.17 по КК и КР на град Мартен, община Русе ” с  разпоредителна част „да не се извършва ОВОСˮ. Възложител - „Астра Биоплант” ЕООД Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 10.03.2023 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42031

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД

Добавен на 13 Февруари 2023. Публикувано в Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

В РИОСВ-Русе е внесена информация с Вх. № АО-6069-(4)-02.02.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Навес за разполагане на техлогично съоръжение „Филтърен блок“ към съществуващо складово стопанство в имот с идентификатор 47336.82.17 по КК и КР на град Мартен“ с вх. № АО-6069-(4)/02.02.2023г.      Възложител –  „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД      Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва: Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“; Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42031 От общинската администрация на Община Русе и кметство град Мартен. Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. ...

Уведомление с вх. № АО-6069/23.12.2022 г.

Добавен на 23 Декември 2022. Публикувано в Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-6069/23.12.2022 г. за инвестиционно предложение „Навес за разполагане на технологично съоръжение „Филтърен блок” към съществуващо складово стопанство в ПИ с идентификатор 47336.82.17, УПИ LXV по плана на ТМ АД - гр. Русе, землище гр. Мартен, общ. Русе” с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД

Установена е причината за замърсяване на терени в гр. Сливо поле

Добавен на 18 Март 2022. Публикувано в Последни новини

Настъпила авария на площадката на „Астра Биоплант“ ЕООД е причина за замърсяване с непречистени отпадъчни води на терени, извън производствената площадка на дружеството в гр. Сливо поле. Това установи извънредна проверка на експерти на РИОСВ-Русе днес. Сигналът е подаден  от жители на града и е препратен от Министерството на околната среда и водите към екоинспекцията. При оглед на производствената площадка е констатирано замърсяване с производствени отпадъчни води, разпространено в и извън нея.  По информация от дружеството, се е спукал тръбопровод, който отвежда отпадъчните води към локалното пречиствателно съоръжение. Предприети са незабавни мерки за спиране на производствения процес и ограничаване на замърсяването. На „Астра Биоплант“ ЕООД са дадени предписания за почистване на замърсените участъци и за предоставяне на информация за причините за настъпилата авария. Спрямо дружеството ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Съгласно Закона за опазване на околната ...

Експерти на РИОСВ-Русе провериха 153 обекта през април

Добавен на 17 Май 2021. Публикувано в Последни новини

През месец април 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе извършиха 162 проверки на 153 обекта от контролираната територия. От тях 93 са заложени в Плана за контролната дейност на инспекцията, а 69 са  извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.    За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 6 акта. Директорът на екоинспекцията Анатоли Станев е издал 6 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 16500 лв. През април са издадени 3 наказателни постановления за налагане на санкции. На оператора „Топлофикация Русе“ АД е наложена еднократна санкция в размер на 18 002 лв. за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в условие на Комплексното разрешително (КР), след представен Годишен доклад с резултати от извършени ...

Решение № РУ-1-ЕО/2021 г.

Добавен на 21 Януари 2021. Публикувано в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Решение № РУ-1-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване на УПИ LXV-17 и Изменение на план за регулация на УПИ LXV, XVI и XVII по плана на „ТМ” АД в землището на гр. Мартен, с възложител: “Астра Биоплант” ЕООД Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.01.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33935

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител – „АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД

Добавен на 20 Ноември 2020. Публикувано в Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО по чл. 13, ал. 5 от Наредбата на ЕО

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване на УПИ LXV-17 и Изменение на план за регулация на УПИ LXV, XVI и XVII по плана на „ТМ” АД в землището на гр. Мартен Възложител – „АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-3515-(2)/19.11.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:      http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33935

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г., за ИП с възложител „Астра Биоплант“ ЕООД

Добавен на 18 Септември 2020. Публикувано в Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ LXV, находящ се в обл. Русе, гр. Мартен, бул. „Тутракан” № 100” Възложител – „Астра Биоплант“ ЕООД Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва: Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“; Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34087 Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и на   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Уведомлениe с вх. № АО-3380/07.08.2020 г.

Добавен на 19 Август 2020. Публикувано в Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

В РИОСВ-Русе e внесенo уведомлениe с вх. № АО-3380/07.08.2020 г., за инвестиционно предложение – „Изграждане на инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ LXV, находящ се в обл. Русе, гр. Мартен, ул. „Тутракан” № 100”. Възложител – „Астра Биоплант” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4019/10.09.2019 г.

Добавен на 10 Септември 2019. Публикувано в Обявяване на инвестиционни предложения по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4 ал. 2 от Наредбата за ОВОС

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4019/10.09.2019 г. за инвестиционно предложение  „Разполагане на технологични резервоари за киселини и основа и разширение на склад за течни суровини и готова продукция“ в УПИ VII-1158, кв.119 по плана на град Сливо поле.  Възложител – „Астра Биоплант“ ЕООД

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД

Добавен на 10 Май 2019. Публикувано в Съобщения за осигурен обществен достъп до Доклади по ОВОС по чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение “Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел”, с местоположение: УПИ VII-1158, УПИ VIII-1158,кв.119, УПИ V-1158, кв.137 по регулационния план на град Сливо поле,  възложител: „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД На основание чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/07.03.2003г. (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп., ДВ, бр.3/2018г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел“, с местоположение: УПИ VII-1158, УПИ VIII-1158,кв.119, УПИ V-1158, кв.137 по регулационния план на град Сливо поле. Срещите ...

Информация за оператори, които имат задължения за провеждане на Собствени периодични измервания /СПИ/, Собствени непрекъснати измервания /СНИ/ и емисионен контрол на оператори с издадени Комплексни разрешителни

Добавен на 24 Септември 2015. Публикувано в Контролна дейност

Операторите на инсталации с неподвижни източници на емисии отпадни газове представят в Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ-Русе) доклади от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите от изпускащите устройства, съгласно нормативно заложените срокове в Комплексното си разрешително или Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници: 1. Всяка година: „Русе Кемикълс” АД, „Монтюпе” ЕООД, „Астра Биоплант” ЕООД, „Лубрика” ООД, „Керос България” ЕООД, „Балканцинк” АД, „Екогалваник“ ООД, „Екон 91“ ООД и „Оргахим Резинс” АД.   2. Веднъж на две години: „Оргахим” АД, „Труд” АД, „Фибран – България” ООД, „Мегахим” АД, „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД и  „Олео Протеин” ЕООД.   „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток“, гр. Русе, като горивна инсталация с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW, извършва собствени непрекъснати измервания (СНИ) ...

Отпадъци

Добавен на 12 Декември 2013. Публикувано в Фактори на околната среда

... на отпадъци №  10 – РД – 753 - 10 от 23.02.2023 г.  на  „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците Дата на публикуване: 23.02.2023 г.   Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 861 - 03 от 23.02.2023 г.  на  „ТОРШЪН ДРИФТ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците. Дата на публикуване: 23.02.2023 г.  Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 918 - 00 от 20.02.2023 г. на „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците. Дата на публикуване: 20.02.2023 г. Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 908- 01 от 16.02.2023 г. на  „ЛАЙЪН ТРАНС 21” ООД,  ...

Предприети са административно-наказателни мерки срещу „Астра биоплант” ЕООД

Добавен на 29 Август 2013. Публикувано в Последни новини

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за административно нарушение на „Астра биоплант” ЕООД. Дружеството е допуснало неефективна работа на пречиствателната станция, вследствие на което отпадъчните води са замърсили бреговата ивица на река Дунав около точката на заустване, в района на село Ряхово. Сигнали за неприятни миризми и мазни петна по река Дунав бяха подадени от рибари на 19 август и още два-три пъти до края на седмицата. При всеки сигнал експертите на регионалната екоинспекция са извършвали проверки на терен и са дали предписания. При проверка на заводската площадка на „Астра биоплант“ ЕООД е установено, че технологичния режим на пречиствателната станция е нарушен, коeто е довело до отлагания на отпадъчни води по брега и замърсяване на водите на реката. Неефективната работа на пречиствателната станция се дължи на неподдържането в техническа и експлоатационна изправност на съоръженията . За изпълнение на даденото предписание за почистване е извършена контролна проверка на 26 ...

Почистена е бреговата ивица на река Дунав при с. Рахово

Добавен на 26 Август 2013. Публикувано в Последни новини

Замърсените участъци от бреговата ивица по река Дунав в района на с. Ряхово са почистени. Това установи проверка на експерти на РИОСВ-Русе тази сутрин. В началото на миналата седмица в РИОСВ-Русе постъпиха няколкократни сигнали от рибари за замърсяване на бреговата ивица на река Дунав край село Рахово. Извършени са съответните проверки, при което е установено, че замърсяването се дължи на изтичане на отпадъчни води от заустващия колектор на „Астра биоплант” ЕООД. Вследствие на критично ниското ниво на река Дунав точката на заустване остава открита и отпадъчните води се отлагат по бреговата ивица, което създава впечатление за замърсяване. С предписание в констативен протокол от дружеството са изискани писмени обяснения до края на настоящата седмица за причините за допуснатото отлагане на отпадъчните води и са дадени срокове за почистването на терените. Екипът на РИОСВ-Русе благодари на подателите на сигналите за проявената гражданска активност.

Информация за извършени проверки на оператори с издадени Комплексни разрешителни

Добавен на 21 Май 2012. Публикувано в Контролна дейност

... проверка за спазване условията в КР № 46/2005 г., актуализирано с Решение  № 46-НО-ИО-А7/2021 г. на "Топлофикация Русе" АД, ТЕЦ "Русе Изток", 18-21.07.2022 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 537-НО/2016 г., актуализирано с Решение № 537-НО-ИО-А1/2022 г., "Екопродукт", с. Ветрен, Община Ситово, 12-13.07.2022 г. Контролна проверка за спазване условията в КР № 234-НО/2016 г. на "Екопродукт" ЕООД, с. Попина, Община Ситово, 12-13.07.2022 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 478-НО-ИО-А2/2020 г. на "Оберьостерайхише Биодизел България+" ЕООД, 04-05.07.2022 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 94-Н3/2022 г. на "Хан Аспарух" АД, 27-30.06.2022 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, 20-23.06.2022 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 352-Н1/2018 г. на "Лубрика" ООД, 13-14.06.2022 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 493-НО-ИО-А1/2021 г. на "Екотрейдметал" ...

РИОСВ-Русе установи неправомерно използване на тръбопровод от „Астра Биоплант" ЕООД

Добавен на 09 Май 2011. Публикувано в Последни новини

Дружеството „Астра Биоплант“ ЕООД е изградило и използва нов тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води (ОВ) в река Дунав. Това установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка на 7 май 2011 г. (събота) по подаден сигнал за остра неприятна миризма в района на село Ряхово, замърсени и оцветени води  в река Дунав срещу остров „Татарка” и наличие на умряла риба. Сигналът е подаден от служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) София, сектор „Рибарство и контрол”-Русе. Обходен е целият район от площадката на дружеството, по протежението на големия отводнителен канал, собственост на „Напоителни системи” ЕООД-Русе до заустването чрез тръбопровода в бреговата ивица на река Дунав при километър 456. В момента на проверката не са установени замърсени участъци по брега и по течението на реката, неприятна миризма и мъртва риба, но по тръбопровода ясно се е чувал шум от течаща вода. Към настоящия момент, дружеството все още е в процедура по актуализация на Комплексното ...

Изходящ № 616/22.02.2011 г.

Добавен на 25 Февруари 2011. Публикувано в Становища по инвестиционни предложения

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 616/22.02.2011 г. „Изграждане на надземно складово стопанство за съхранение на горива с общ обем 2000 куб.м." е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: "Астра Биоплант" ЕООД

Експерти на РИОСВ-Русе констатираха заблатени терени в района на завода за биодизел в гр. Сливо поле

Добавен на 09 Ноември 2010. Публикувано в Последни новини

На 8 ноември 2010 г., експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка на завода за производство на биодизел, собственост на „Астра биоплант” ЕООД в град Сливо поле, по подаден сигнал на гражданин за замърсяване на терени и неприятни миризми.   Извършен е оглед на производствената площадка и около пречиствателната станция. Експертите са установили, че част от отпадъчните води от пречиствателната станция са разлети в задния двор на завода и са причинили заблатяване на терена. Известно количество от водите са преминали оградата и са замърсили площи от уличното платно. На законовия представител на дружеството са дадени предписания, в кратък срок, да се почистят и запръстят заблатените терени, и да не се допуска изтичане на отпадъчни води, увреждащи околната среда. Като временна мярка, РИОСВ-Русе допусна „Астра биоплант”ЕООД периодично да събира пречистените отпадъчни води и да ги извозва до канализационната мрежа на град Русе. За целта е сключен договор с експлоатационното дружество ...

Изходящ № 2139/07.07.2010 г.

Добавен на 01 Септември 2010. Публикувано в Становища по инвестиционни предложения

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 2139/07.07.2010 г. “Изграждане на канал за заустване на отпадъчни води в река Дунав” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Астра Биоплант” ЕООД

Галерия