За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 
Търсене
Търсене само в:
Общо: 21 намерени резултати.
Страница 1 от 2

Експерти на РИОСВ-Русе провериха 153 обекта през април

Добавен на 17 Май 2021. Публикувано в Последни новини

През месец април 2021 г. експертите от РИОСВ-Русе извършиха 162 проверки на 153 обекта от контролираната територия. От тях 93 са заложени в Плана за контролната дейност на инспекцията, а 69 са  извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 34 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия с екологичното законодателство.    За установени административни нарушения на ЗООС и специалните закони по опазване на околната среда са съставени 6 акта. Директорът на екоинспекцията Анатоли Станев е издал 6 наказателни постановления, с които на физически лица и юридически лица са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 16500 лв. През април са издадени 3 наказателни постановления за налагане на санкции. На оператора „Топлофикация Русе“ АД е наложена еднократна санкция в размер на 18 002 лв. за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в условие на Комплексното разрешително (КР), след представен Годишен доклад с резултати от извършени ...

Решение № РУ-1-ЕО/2021 г.

Добавен на 21 Януари 2021. Публикувано в Решения за преценяване на необходимостта от ЕО

Решение № РУ-1-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на  Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване на УПИ LXV-17 и Изменение на план за регулация на УПИ LXV, XVI и XVII по плана на „ТМ” АД в землището на гр. Мартен, с възложител: “Астра Биоплант” ЕООД Решението е оповестено на обществено достъпно място - информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. “Придунавски” № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 21.01.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33935

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител – „АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД

Добавен на 20 Ноември 2020. Публикувано в Съобщения по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за застрояване на УПИ LXV-17 и Изменение на план за регулация на УПИ LXV, XVI и XVII по плана на „ТМ” АД в землището на гр. Мартен Възложител – „АСТРА БИОПЛАНТ" ЕООД Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № AO-3515-(2)/19.11.2020 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:      http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33935

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г., за ИП с възложител „Астра Биоплант“ ЕООД

Добавен на 18 Септември 2020. Публикувано в Консултации със заинтересованите лица и съобщения по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ LXV, находящ се в обл. Русе, гр. Мартен, бул. „Тутракан” № 100” Възложител – „Астра Биоплант“ ЕООД Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва: Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“; Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/34087 Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и на   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Уведомлениe с вх. № АО-3380/07.08.2020 г.

Добавен на 19 Август 2020. Публикувано в Обявления по чл. 95, ал. 1 от ЗООС

В РИОСВ-Русе e внесенo уведомлениe с вх. № АО-3380/07.08.2020 г., за инвестиционно предложение – „Изграждане на инсталация за преработка на сурови и употребявани растителни и животински масла и мазнини в УПИ LXV, находящ се в обл. Русе, гр. Мартен, ул. „Тутракан” № 100”. Възложител – „Астра Биоплант” ЕООД

Уведомление с вх. № АО-4019/10.09.2019 г.

Добавен на 10 Септември 2019. Публикувано в Обявления по чл. 95, ал. 1 от ЗООС

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4019/10.09.2019 г. за инвестиционно предложение  „Разполагане на технологични резервоари за киселини и основа и разширение на склад за течни суровини и готова продукция“ в УПИ VII-1158, кв.119 по плана на град Сливо поле.  Възложител – „Астра Биоплант“ ЕООД

Обществено обсъждане на Доклад за ОВОС с възложител „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД

Добавен на 10 Май 2019. Публикувано в Обществен достъп до Доклади за ОВОС и обществени обсъждания

Обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и приложенията към него за инвестиционно предложение “Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел”, с местоположение: УПИ VII-1158, УПИ VIII-1158,кв.119, УПИ V-1158, кв.137 по регулационния план на град Сливо поле,  възложител: „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД На основание чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №59/07.03.2003г. (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп., ДВ, бр.3/2018г.), в РИОСВ-Русе е получено уведомление от „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на Инсталация за производство на биодизел и глицерин от 60 000т/г на 100 000т/г биодизел“, с местоположение: УПИ VII-1158, УПИ VIII-1158,кв.119, УПИ V-1158, кв.137 по регулационния план на град Сливо поле. Срещите ...

Месечни справки за контролна дейност

Добавен на 08 Ноември 2018. Публикувано в Контролна дейност

... организираните източници на емисии в ТЕЦ Русе - Изток. Въз основа на извършената оценка е съставен прококол на Парогенератор № 8 за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в условие 9 на Комплексното разрешително (КР). Изготвено е предложение до Директора на РИОСВ – Русе за налагане на еднократна санкция на дружеството за замърсяване на атмосферния въздух с вредни емисии. Издадено е  наказателно постановление за налагане на еднократна санция по чл. 69 от ЗООС на „Топлофикация Русе“ АД – 18 002 лв. за Парогенератор № 8. В изпълнение на годишния план за контролна дейност на РИОСВ-Русе, на 18.03.2021 г. от приемна шахта на помпена станция (ТП№2 по КР) на „Астра Биоплант“ ЕООД, гр. Сливо поле са взети проби отпадъчни води, преди заустването им в река Дунав. След анализ, Регионална лаборатория-Русе  е представила протокол от изпитване с резултатите. В деловодството на РИОСВ – Русе е заведено изготвеното предложение до Директора на РИОСВ-Русе за налагане на текуща ...

Информация за оператори, които имат задължения за провеждане на Собствени периодични измервания /СПИ/, Собствени непрекъснати измервания /СНИ/ и емисионен контрол на оператори с издадени Комплексни разрешителни

Добавен на 24 Септември 2015. Публикувано в Контролна дейност

Операторите на инсталации с неподвижни източници на емисии отпадни газове представят в Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе (РИОСВ-Русе) доклади от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите от изпускащите устройства, съгласно нормативно заложените срокове в Комплексното си разрешително или Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници: 1. Всяка година: „Русе Кемикълс” АД, „Монтюпе” ЕООД, „Астра Биоплант” ЕООД, „Лубрика” ООД, „Керос България” ЕООД, „Балканцинк” АД, „Екогалваник“ ООД, „Екон 91“ ООД и „Оргахим Резинс” АД.   2. Веднъж на две години: „Оргахим” АД, „Труд” АД, „Фибран – България” ООД, „Мегахим” АД, „Оберьостерайхише Биодизел България” ЕООД и  „Олео Протеин” ЕООД.   „Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ „Русе Изток“, гр. Русе, като горивна инсталация с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW, извършва собствени непрекъснати измервания (СНИ) ...

Предприети са административно-наказателни мерки срещу „Астра биоплант” ЕООД

Добавен на 29 Август 2013. Публикувано в Последни новини

Експерти на РИОСВ-Русе съставиха акт за административно нарушение на „Астра биоплант” ЕООД. Дружеството е допуснало неефективна работа на пречиствателната станция, вследствие на което отпадъчните води са замърсили бреговата ивица на река Дунав около точката на заустване, в района на село Ряхово. Сигнали за неприятни миризми и мазни петна по река Дунав бяха подадени от рибари на 19 август и още два-три пъти до края на седмицата. При всеки сигнал експертите на регионалната екоинспекция са извършвали проверки на терен и са дали предписания. При проверка на заводската площадка на „Астра биоплант“ ЕООД е установено, че технологичния режим на пречиствателната станция е нарушен, коeто е довело до отлагания на отпадъчни води по брега и замърсяване на водите на реката. Неефективната работа на пречиствателната станция се дължи на неподдържането в техническа и експлоатационна изправност на съоръженията . За изпълнение на даденото предписание за почистване е извършена контролна проверка на 26 ...

Почистена е бреговата ивица на река Дунав при с. Рахово

Добавен на 26 Август 2013. Публикувано в Последни новини

Замърсените участъци от бреговата ивица по река Дунав в района на с. Ряхово са почистени. Това установи проверка на експерти на РИОСВ-Русе тази сутрин. В началото на миналата седмица в РИОСВ-Русе постъпиха няколкократни сигнали от рибари за замърсяване на бреговата ивица на река Дунав край село Рахово. Извършени са съответните проверки, при което е установено, че замърсяването се дължи на изтичане на отпадъчни води от заустващия колектор на „Астра биоплант” ЕООД. Вследствие на критично ниското ниво на река Дунав точката на заустване остава открита и отпадъчните води се отлагат по бреговата ивица, което създава впечатление за замърсяване. С предписание в констативен протокол от дружеството са изискани писмени обяснения до края на настоящата седмица за причините за допуснатото отлагане на отпадъчните води и са дадени срокове за почистването на терените. Екипът на РИОСВ-Русе благодари на подателите на сигналите за проявената гражданска активност.

Информация за извършени проверки на оператори с издадени Комплексни разрешителни

Добавен на 21 Май 2012. Публикувано в Контролна дейност

... проверка за спазване условията в КР № 535-НО-ИО-А2/2018 г. на "Еджи Ем" ЕООД, 23.10.2020 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 311-НО/2008 г. на "Екон 91" ЕООД, на 28-30.09.2020 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 167-Н1-ИО-А1/2016 г. на  "Керос България" АД, 16-17.10.2020 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 254-Н1-ИО-А2/2020 г. на "Астра Биоплант" ЕООД, гр. Сливо поле, 12-14.10.2020 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № Регионално депо за неопасни отпадъци - Бяла за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака, 05-07.10.2020 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 543-НО-ИО-А1/2016 г., на "Детелина -08" ЕООД, площадка Ветово, 25.09.2020 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 327-НО-ИО-А1/2018 г. на "Свинекомплекс Юделник" ООД, площадка Голямо Враново, 11.09.2020 г.  Контролна проверка за спазване условията в КР № 471-Н1/2020 г. на "АДМ Разград" ЕАД, 01-04.09.2020 г.  ...

РИОСВ-Русе установи неправомерно използване на тръбопровод от „Астра Биоплант" ЕООД

Добавен на 09 Май 2011. Публикувано в Последни новини

Дружеството „Астра Биоплант“ ЕООД е изградило и използва нов тръбопровод за отвеждане на отпадъчни води (ОВ) в река Дунав. Това установиха експерти на РИОСВ-Русе при проверка на 7 май 2011 г. (събота) по подаден сигнал за остра неприятна миризма в района на село Ряхово, замърсени и оцветени води  в река Дунав срещу остров „Татарка” и наличие на умряла риба. Сигналът е подаден от служител на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) София, сектор „Рибарство и контрол”-Русе. Обходен е целият район от площадката на дружеството, по протежението на големия отводнителен канал, собственост на „Напоителни системи” ЕООД-Русе до заустването чрез тръбопровода в бреговата ивица на река Дунав при километър 456. В момента на проверката не са установени замърсени участъци по брега и по течението на реката, неприятна миризма и мъртва риба, но по тръбопровода ясно се е чувал шум от течаща вода. Към настоящия момент, дружеството все още е в процедура по актуализация на Комплексното ...

Изходящ № 616/22.02.2011 г.

Добавен на 25 Февруари 2011. Публикувано в Становища по инвестиционни предложения

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 616/22.02.2011 г. „Изграждане на надземно складово стопанство за съхранение на горива с общ обем 2000 куб.м." е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: "Астра Биоплант" ЕООД

Експерти на РИОСВ-Русе констатираха заблатени терени в района на завода за биодизел в гр. Сливо поле

Добавен на 09 Ноември 2010. Публикувано в Последни новини

На 8 ноември 2010 г., експерти на РИОСВ-Русе извършиха контролна проверка на завода за производство на биодизел, собственост на „Астра биоплант” ЕООД в град Сливо поле, по подаден сигнал на гражданин за замърсяване на терени и неприятни миризми.   Извършен е оглед на производствената площадка и около пречиствателната станция. Експертите са установили, че част от отпадъчните води от пречиствателната станция са разлети в задния двор на завода и са причинили заблатяване на терена. Известно количество от водите са преминали оградата и са замърсили площи от уличното платно. На законовия представител на дружеството са дадени предписания, в кратък срок, да се почистят и запръстят заблатените терени, и да не се допуска изтичане на отпадъчни води, увреждащи околната среда. Като временна мярка, РИОСВ-Русе допусна „Астра биоплант”ЕООД периодично да събира пречистените отпадъчни води и да ги извозва до канализационната мрежа на град Русе. За целта е сключен договор с експлоатационното дружество ...

Изходящ № 2139/07.07.2010 г.

Добавен на 01 Септември 2010. Публикувано в Становища по инвестиционни предложения

За уведомление за инвестиционно предложение с изх. № 2139/07.07.2010 г. “Изграждане на канал за заустване на отпадъчни води в река Дунав” не е необходимо извършването на процедури по преценяване необходимостта от ОВОС. Възложител: “Астра Биоплант” ЕООД

Заводът за биодизел възобнови дейност в края на миналата седмица

Добавен на 15 Юни 2010. Публикувано в Последни новини

Заводът за биодизел в град Сливо поле, собственост на „Астра биоплант” ЕООД, възобнови дейността си в събота, за което РИОСВ – Русе е уведомена предварително в три дневен срок. През този период, експерти на инспекцията извършваха ежедневни проверки на производствената площадка и по канализационното трасе, отвеждащо отпадъчните води до точката на заустване и точката на вливане в Главен отводнителен канал. Не е установено нарушаване на целостта на поставените пломби на ревизионните шахти. Няма наличие на отток отпадъчни води в площадковата канализация. В момента функционира цех „Маслодобив”. Формираните производствени отпадъчни води постъпват в Пречиствателната станция, след което се събират в резервоар. Периодично, събраните пречистени води, се извозват до градската канализационна мрежа на град Русе. За целта е сключен договор с експлоатационното дружество „Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД. Това е временно решение, което ще продължи до изменение на Комплексното разрешително, с определена ...

Експерти на РИОСВ-Русе пломбираха канала, отвеждащ отпадъчните води на “Астра биоплант” ЕООД

Добавен на 21 Май 2010. Публикувано в Последни новини

Днес, 18 май 2010 година, експерти на РИОСВ-Русе извършиха затапване на последна ревизионна шахта, отвеждаща смесен поток отпадъчни води - производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни от площадковата канализация на фабриката за производство на биоетанол в град Сливо поле. Мярката е предприета с оглед предотвратяване изпускането на отпадъчни води в заустващия канал. “Астра биоплант” ЕООД днес доброволно прекрати производствената си дейност до намирането на технически решения за предотвратяване на замърсяването на околната среда. По повод сигналите за неприятни миризми, в рамките на месец експертите на РИОСВ-Русе извършваха обследване на района на с. Ряхово. В хода на проверките са привлечени представители на “Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД, “Напоителни системи” ЕАД–клон Русе и Басейнова дирекция за управление на водите ”Дунавски район”. За идентифицирането на проблема бяха взети проби отпадъчни води след заводската пречиствателна станция и в точката на заустване. Физико-химичният ...

Проверени са сигналите за неприятни миризми в с. Ряхово

Добавен на 17 Май 2010. Публикувано в Последни новини

В рамките на месец РИОСВ-Русе обследва района на с. Ряхово по повод сигналите за неприятни миризми от изтичащите отпадъчни води на “Астра биоплант” ЕООД. В хода на проверките са привлечени “Водоснабдяване и Канализация-Русе” ООД, “Напоителни системи” ЕАД–клон Русе и Басейнова дирекция за управление на водите ”Дунавски район”. За установяване на отклонения от нормите, записани в Комплексното разрешително са взети проби отпадъчни води, формирани от дейността на дружеството. Физико-химичният анализ на изследваните проби отпадъчни води в точката на заустване показват нарушения в заложените норми по показателите неразтворени вещества, общ азот, химична потребност от кислород/биохимична потребност от кислород на петото денонощие, екстрахируеми вещества и нефтопродукти. Въз основа на резултатите и договореността с институциите, взели участия в проверките и “Астра биоплант” ЕООД на 18 май ще бъде извършено пломбиране на изхода на канала, който отвежда отпадъчните води на дружеството. Въз ...

Експертите на РИОСВ-Русе извършиха проверки на 10 обекта през изтеклата седмица

Добавен на 13 Април 2010. Публикувано в Последни новини

През изтеклата седмица експертите на РИОСВ-Русе извършиха контролни проверки на 10 обекта от територията на областите Русе, Разград и Силистра. Дадени са 7 предписания за спазване на екологичното законодателство. Две от проверките са по постъпили сигнали. По сигнал от председателя на Общинския съвет в Сливо поле за заблатяване на терени в района на село Ряхово, се извърши обход на място. Експертите на РИОСВ-Русе са констатирали наличие на стари разливи, но в момента на проверката не са установени заблатени площи. Производствени отпадъчни води от „Астра биоплант” АД, след пречиствателна станция, следва да заустват в съществуващ канал, собственост на „Напоителни системи” ЕАД. На място е установено, че преди определената точка на заустване водите се изливат свободно и постъпват в оформеното, успоредно на канала суходолие. На дружеството са дадени предписания да изградят цялостен закрит канал до точката на заустване и почистят и възстановят терените от минали замърсявания. Вторият сигнал ...

България в Юнеско

Галерия