За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет и препратки към публичните регистри

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване Ред за достъп Наличен/публикуван
1. Описание на административна структура и данни за организацията, функциите и отговорностите на администрацията Интернет страница Начална интернет страница/Секция „ Кои сме ние“
2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощия на РИОСВ Интернет страница Секция „Кои сме ние“/“Вътрешни актове“
3. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани в администрацията Интернет страница Секция, „Диалог“/“Национален каталог“
4. Наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация Интернет страница Секция "Достъп до информация"
5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите Интернет страница Секция "Административни услуги"/Правилникът в момента се актуализира
6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността Интернет страница Секция „Контролна дейност“
6.

Регистър на постъпилите заявления по ЗДОИ

Интернет страница

Секция "Достъп до информация"

7.

Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси Интернет страница Секция „Кои сме ние“/“Вътрешни актове“
  Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация Интернет страница Секция "Достъп до информация"
8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки Интернет страница Секция „Профил на купувача (Обществени поръчки)/Обществени поръчки по ОПОС
9. Проекти на нормативни актове, заедно с мотивите, съответно-доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта Интернет страница Секция „Законодателство“/“Проекто-закони“
10. Уведомления за откриване на производството по издаване на общ административне акт по чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс Интернет страница Секция „Кои сме ние“/“Вътрешни актове“
11. Информация за упражняване на правото на достъп до информация, реда и условията за повторното използване на информация, таксите по чл. 41 ж и формите, в които се поддържа информацията Интернет страница Секция „Достъп до информация“
12. Обявления за конкурси за държавни служители Интернет страница Секция „Работа при нас“
13. Подлежаща на публикуване информация по Закона за за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Интернет страница Секция „Кои сме ние“/“Декларации по ЗПУКИ“
14. Информация, която е публична, съгласно Закона за защита на на класифицираната информация и актовете за прилагането му  -  -
15. Информация по чл. 14, ал. 2, т. 1-3 Интернет страница Секция „Новини“/ „Последни новини“, „Качество на атмосферния въздух“
16. Информация предоставена повече от три пъти по реда на глава трета Интернет страница  
17. Друга информация, определена със закон    
  Процедури по реда на глава шеста Интернет страница Секция „Процедури ОВОС/ЕО/ОС“

 

 Публични регистри


Ежедневен бюлетин за състоянието на въздуха  

Публичен регистър за процедури по ОВОС в национален обхват 

Публичен регистър с данни за извършване на процедури по ЕО

Регистър на защитените територии

Информационна система на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000, в т.ч. и проведени процедури по ОС

Регистър на вековните дървета

Национален регистър на лицата извършващи дейности с отпадъци

Публичен регистър на  по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)

България в Юнеско

Галерия