За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

РИОСВ - Русе извърши нова извънредна проверка в „Оргахим Резинс“ АД

Екип от РИОСВ - Русе извърши снощи нова контролна проверка в „Оргахим Резинс“ АД, в извънработно време. Контролът е осъществен по нарочна заповед на директора на екоинспекцията, за проверки на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД след 18.00 ч.

Към момента на проверката, която е започнала в 18.45 ч, не са постъпвали сигнали от граждани. На входа на производствената площадка са се усещали миризми на органични вещества. При посещението на локалната пречиствателна станция (ЛПСОВ) са се усетили по-интензивни миризми, характерни за производството на дружеството. В събирателната камера на ЛПСОВ е установено наличие на химически продукти, във вид на плаваща консистенция с ръждиво-кафяв цвят, като същата е наблюдавана в утаителите на станцията. Взети са две водни проби – от ревизионна шахта на изхода на производствената площадка и изхода на ЛПСОВ. Пробите отпадъчни води ще се изпитват в Регионална лаборатория – Русе при ИАОС. Отделно проби ще бъдат изпратени в РЛ-Бургас за изпитване на отпадъчните води по органични показатели.

На дружеството са дадени предписания да представи информация за причините за констатираните редовни нерегламентирани разливи и наличието на органично замърсяване в ЛПСОВ. Другото предписание от РИОСВ е операторът да осигури лице за контакт, което да оказва съдействие в рамките на 24 часа в денонощието и да се отзовава при проверки на инспекцията в рамките на 10 минути след пристигане на екипа за извънредна проверка.  

РИОСВ - Русе ще предприеме административнонаказателни мерки след получаване на резултатите от пробонабирането, както и ще продължи да осъществява стриктен контрол на двете дружества.

Обявено е поредно издание на Националния литературен конкурс за наградата за природозащитa „Мими Праматарова“ 2024

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за осемнадесета поредна година литературен конкурс за Национална награда за природозащитa  „Мими Праматарова“ 2024 с тема „Хижите на Рила зоват“.

В конкурса могат да участват ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 януари 2006 г. – 31 декември 2008 г., с произведения от следните жанрове: стих, стихотворение, разказ, есе.

Най-късната дата за изпращане на произведенията е 10.07.2024 г.

Участниците предоставят zip файл на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., съдържащ:

  • Попълнен формуляр с име, адрес, телефон и електронна поща;
  • Удостоверение от съответното училище, че са редовни ученици;
  • Текста на съчинението в word формат.

Повече информация за конкурса и темата можете да намерите в поканата.

Същата информация, както и следващи новини можете да намерите на интернет страницата на НДЕФ.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, за ИП с възложител „Хелиус Актив“ ООД

Днес, 20.05.2024 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО, РИОСВ-Русе оповестява за постъпило искане и внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план за подземна кабелна линия 33 kV от имот с идентификатор 53117.61.294 по КК и КР на с. Обретеник, общ. Борово до имот с идентификатор 20184.2.8 (към момента 20184.2.10) по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили.

Възложител – „Хелиус Актив“ ООД.

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с Вх. № АО-3631-2/16.05.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/45022

Изходящ № АО-2317-2/09.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на складово стопанство за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум в имот с идентификатор 07603.502.785 по КК и КР на гр. Бяла

Изходящ № АО-2456-/1/-09.05.2024 г.

Съобщение за план/програма: Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Стълбовни линии 110 kV от двоен ВЕ 110 kV "Развигор - Топола" до нова ВС 110 kV, за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа в поземлени имоти с идентификатори 35715.25.459, 35715.25.329 и 35715.26.457 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница и 10759.72.340 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Веселина, общ. Лозница към преносната електрическа мрежа  

Ново: литературен конкурс за Национална награда за природозащитa „Мими Праматарова“ 2024 с тема „Хижите на Рила зоват“.

Национален доверителен екофонд, Национален парк „Рила“ и Фондация „Екологичен форум плюс” обявяват за осемнадесета поредна година литературен конкурс за Национална награда за природозащитa  „Мими Праматарова“ 2024 с тема „Хижите на Рила зоват“.

В конкурса могат да участват ученици от средните училища на Република България, родени през периода 1 януари 2006 г. – 31 декември 2008 г., с произведения от следните жанрове: стих, стихотворение, разказ, есе.

Най-късната дата за изпращане на произведенията е 10.07.2024 г.

Участниците предоставят zip файл на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., съдържащ:

  • Попълнен формуляр с име, адрес, телефон и електронна поща (прикачен файл към този мейл);
  • Удостоверение от съответното училище, че са редовни ученици;
  • Текста на съчинението в word формат.

Покана за участие в конкурса

Формуляр за участие

Информация за конкурса, както и следващи новини можете да намерите на сайта на НДЕФ .

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 70/2020 г.), за ИП с възложител Община Разград

В РИОСВ-Русе е внесена информация за „Програма за опазване на околната среда на Община Разград за периода 2024-2030 г. с включен раздел „Лечебни растенияˮ

Възложител – Община Разград

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-1300-(2)/16.05.2024 г. е достъпно чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по екологична оценка на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/47086

Изходящ № АО-2204-(1)/24.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-00000769-02/26.10.2023 г.ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 41143.502.75 по КККР на с. Калипетрово, общ. Силистра (НТП „За друг вид отпадъци”)

Галерия