За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1137/12.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1137/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на противопожарна система”, с местоположение: УПИ XVI-1174, II-551, III-596, XXXIX-1276 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1136/12.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1136/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма за имоти с №№ 015057, 015048, 015019, 072023, 035026, 035009, 041029, 041023, 041010, с. Попина, обш. Ситово”

Писмо до възложителя с изх. № 1135/12.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1135/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на едноетажна жилищна сграда”, с местоположение: УПИ II, кв. 13 по плана на с. Прохлада, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1134/12.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1134/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от селскостопанска сграда във фризьорски салон”, с местоположение: ПИ с идентификатор 41144.500.169.3по кадастраланата карта на с. Калипетрово, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1133/12.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1133/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на пристройка и промяна предназначението на съществуваща стопанска сграда в работилница”, с местоположение: УПИ VI-141, кв. 10 по плана на с. Семерджиево, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1132/12.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1132/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на GSM базова станция № SLS0024”, с местоположение: УПИ III, кв. 11 по плана на с. Нова Черна, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1131/12.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1131/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на склад за строителни материали, горивни материали – дърва за огрев и въглища и продажба на бутилки с пропан бутан”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.9.3 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1130/12.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1130/12.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин за промишлени стоки с пристрояване към него с цел обособяване на работилница за разфасоване на пчелен мед и продукти и магазин за продажба на мед и пакетирани хранителни стоки”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.502.1198.1 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1102/11.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1102/11.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от стопанска сграда в казан за изваряване на ракия”, с местоположение: имот с № 120050 в землището на с. Овен, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1101/11.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1101/11.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на гараж в магазин за промишлени стоки”, с местоположение: УПИ III, кв. 75 по плана на гр. Исперих

Галерия