За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 966/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 966/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на покрита рампа в склад за съхранение на пакетиран фураж”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.501.647 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 965/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 965/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Прилафане на мерки за енергийна ефективност на детска градина "Чучулига" в гр. Русе ”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.1.88 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 964/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 964/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващ търговски обект в кафе-аператив”, с местоположение: VI-2771, кв. 84 по плана на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 963/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 963/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на склад за инвентар”, с местоположение: УПИ XVII-70, кв. 4 по плана на с. Вълкан, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 962/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 962/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на ПУП-ПЗ и ПР за поземлен имот с идентификатор 66425.506.242 в землището на гр. Силистра за изграждане на сезонна постройка и ел. захранване”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.506.242 в землището на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 961/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 961/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на базова станция GSM/UMTS № 457”, с местоположение: ПИ с № 035019 в землището на с. Синя вода, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 960/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 960/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Благоустрояване на УИП I, кв. 44 по плана на гр. Исперих, без централан градска част, включващо изграждане на комбинирани детски и спортни площадки, алейно осветление, реконструкция на съществуващи паркинги в междубллоковите пространства, кътове за отдих, озеленяване и други елементи на парковото обзавеждане”, с местоположение: УИП I, кв. 44 по плана на гр. Исперих

Решение № РУ-4-П/2013 г.

Решение № РУ-4-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изграждане на закрити лодкостоянки, места за разтоварване на улова и съпътстващи сгради и съоръжения в ПИ 021011 в землището на с. Малък Преславец, община Главиница”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-3-П/2013 г.

Решение № РУ-3-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на селскостопанска сграда”, с местоположение УПИ IV-1476, кв. 132 по плана на гр. Алфатар.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-2-П/2013 г.

Решение № РУ-2-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение „Изграждане на водноелектрическа централа “Мургаш 1”, с местоположение коритото на р. Янтра, землище с. Долна Студена, общ. Ценово, обл. Русе, при съществуващ бетонов праг, собственост на “Напоителни системи” ЕАД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Галерия