За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 898/27.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 898/27.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на едноетажна жилищна сграда”, с местоположение: УПИ ІV-796, кв. 67 по плана на с. Писанец, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 897/27.03.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 897/27.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.480 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 886/26.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 886/26.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда”, с местоположение: УПИ ІІІ­-175, кв. 23 по плана на с. Водно, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 885/26.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 885/26.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на покрив на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея за обособяване на санитарен възел”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.290 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 884/26.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 884/26.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на сграда за търговия в козметично студио”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.2.1786 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 883/26.03.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 883/26.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от фурна в работилница за производство и продажба на закуски”, с местоположение: УПИ ІІ, кв. 84

Писмо до възложителя с изх. № 882/26.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 882/26.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Аварийно укрепване на джамия "Саид Паша"”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.2.23 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 880/26.03.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 880/26.03.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г в гори собственост на ДГС "Бяла"

Писмо до възложителя с изх. № 879/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 879/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда”, с местоположение: УПИ ІІ-56, кв. 18 по плана на с. Звенимир, община Главиница

Галерия