За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител М. А.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Премахване на горскодървесна растителност в поземлен имот с идентификатор 24829.28.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дянково, общ. Разградˮ

Възложител – М. Ахмед

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47229
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Разград и кметство село Дянково

Решение № РУ-39-ПР/2024 г.

Решение № РУ-39-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на стадион”, с местоположение Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.502.7260 по КККР на гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград (УПИ I-7260, кв. 317)

Възложители: „Професионален Футболен Клуб Лудогорец 1945” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 14.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47279

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител “ОРГАХИМ РЕЗИНС” АД.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:   

  • Изграждане на система за озониране към инсталация за производство на синтетични смоли;
  • Изграждане на инсталация за термична оксидация на отпадните води от технологичните процеси.

Възложител – “ОРГАХИМ РЕЗИНС” АД.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-5653-(8)-29.04.2024 г., както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46223
  1. От общинската администрация на Община Русе.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе.

 

 

 

 

 

 

Проверен е сигнал за черен дим в Източна промишлена зона на Русе

Експерти на РИОСВ - Русе извършиха извънредна проверка по сигнали за черен, гъст дим в Източна промишлена зона на Русе тази сутрин. На място е констатирано, че е възникнал пожар в склад за съхранение на отпадъци и химикали, собственост на „Ивио“ ЕООД. Пожарът е овладян от специализираните органи.

С предписание е изискано от оператора  в кратък срок да представи в инспекцията писмени обяснения за причините, довели до възникването на пожара. РИОСВ - Русе ще предприеме административнонаказателни мерки по случая. 

През предходните години на дружеството са извършени пет контролни проверки, дадени са 14 предписания и са съставени 4 акта за установени административни нарушения.

Решение № РУ-38-ПР/2024 г.

Решение № РУ-38-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „ Преустройство на част от съществуващо метално хале в цех за печене и пакетиране на ядкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.502.2 по кадастралната карта и кадастраните регистри на гр. Главиница

Възложители: „ЕСДИ-04ˮ ЕООД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 13.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46808

Уведомление с вх. № АО-2459/26.04.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2459/26.04.2024 г. за инвестиционно предложение за „Строителство на плавателни съдове за отдих в част от поземлен имот с идентификатор 66425.514.590 по КККР на гр. Силистра, в това число преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 66425.514.590.3 в цех за производство на компоненти на плавателни съдовеˮ, с възложител „Елика Ярдˮ ООД

Решение № РУ-22-П/2024 г.

Решение № РУ-22-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за изработване на Общ устройствен план на град Разград с неговото землище.

Възложител – Община Разград.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 10.05.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: registers.moew.government.bg/eo/lot/42116

Писмо до възложителя с изх. № И-1794/08.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1794/08.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за ПИ 07603.501.1999, кв. 54 (идентичен с УПИ IV – 1999), по КККР на гр. Бяла, обл. Бяла"

Писмо до възложителя с изх. № И-1793/08.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1793/08.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план-схема /ПС/ за електрическо захранване в урбанизираните територии за изграждане на подземно трасе на кабел 20 kV захранващ трафопост тип МКТП 20/0.4 kV в границите на поземлен имот с идентификатор 62089.106.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на с. Раковски, общ. Разград, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1790/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1790/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) за част от кв. 1, УПИ VII-5 по плана на с. Островче, община Разград"

Галерия