За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Отпадъци

Важно: Удължен е срокът за подаване на годишни отчети за отпадъци до 31 март

Съгласно чл. 23, ал.1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.

Във връзка с появили се в периода 8-10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г.

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система “Отпадъци“ (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.


ВАЖНО:  Изменение на наредба вменява ново задължение на оператори, извършващи трансграничен превоз на отпадъци  

Изменение на специализираната наредба за предоставяне на информация за дейностите по отпадъци вменява ново задължение на фирмите, които се занимават с трансграничния им превоз. Това се отнася за всички, които извършват транспортиране и/или третиране на отпадъци и ги въвеждат, внасят и оползотворяват/обезвреждат на съответната територия, контролирана от РИОСВ.

Фирмите следва задължително декларират и представят документи за движението на отпадъците.  Целта на промените са засилен контрол и превенция на нерегламенитраното им. РИОСВ - Русе ще упражнява контрол по документи или при необходимост физически контрол на място.

За непредставяне на документи или такива с невярно съдържание операторите подлежат на санции по Закона за управление на отпадъците.

 

Списък на издадени разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г., доп. и изм. ДВ, бр. 1/2019 г.) на исталации за изгаряне и инсталации за съвмесно изгаряне на отпадъци с номинален капацитет, по малък от два тона на час... отвори

 Настъпили съществени изменения и зададени срокове за изпълнение в изменения и допълнен ЗУО (ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.)

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, отпадъци от опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение.

(4) (В сила от 14.07.2014 г.) Разплащанията по сделки с ОЧЦМ се извършват по безкасов път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Изискването по ал. 4 не се прилага за разплащания към физически лица, когато общата стойност на сключените от съответното физическо лице сделки с ОЧЦМ не надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година.

Забележкиот Преходни и заключителни разпоредби на ЗУО:

 § 64. Неприключилите към влизането в сила на този закон процедури по издаване и изменение на разрешения и регистрационни документи се прекратяват, когато заявените площадки за дейности с отпадъци не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, а платената такса се възстановява по искане на заявителя.

§ 66. (1) В 24-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1 и подават заявление за тяхното изменение и/или допълнение до компетентния орган., към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т. 9 и 10, съответно по чл. 78, ал. 4, т. 3 и 5. Компетентният орган се произнася по реда и в сроковете по глава пета, раздел I, съответно раздел II.

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато площадката/площадките за извършване на дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1, когато площадката/площадките не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 и не е подадено заявление, разрешението, съответно регистрационният документ, запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този закон.

(4) В случаите по ал. 3, когато разрешението или регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението, съответно регистрационния документ, като заличава площадката/площадките, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1.

(5) В тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 лицето е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките.

Чл. 69. (2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Към заявлението по издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.

Забележка:

§ 65. (1) В 12-месечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1, представят подновена банкова гаранция в размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка.

(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон лицата, притежаващи разрешение по чл. 67, ал. 1 за дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, предоставят банкова гаранция в размер съгласно чл. 69, ал. 2.

(3) При неизпълнение на разпоредбата по ал. 2 разрешението по чл. 67, ал. 1 на лицето, извършващо дейности с ИУЕЕО и ИУМПС, се отнема или се изменя служебно от компетентния орган, като се заличават дейностите с ИУЕЕО и ИУМПС.

 (6) В 14-дневен срок от представянето на банкова гаранция по ал. 1, оригиналът на старата гаранция се връща заедно с писмо за освобождаването й.

Справка за периода от 2011 до месец март 2024 г. съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.):

Регион  Русе; Община Бяла; Община Две могили; Регион   Разград; Регион  Силистра.

 На основание чл. 30, ал. 2 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (ДВ, бр. 111/2013 г., изм. и доп., бр. 7/2017 г.), решенията по чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 25, ал. 8 и 9 се публикуват до 5 работни дни от тяхното издаване на интернет страницата на съответната инспекция.

Решение № 1/06.04.2015 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 3/23.11.2016 г.  г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 4/06.12.2016 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 2/11.02.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 5/13.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 6/16.09.2017 г.  за превеждане на средства на "ТЕЦ" - Русе

Решение № 7/20.09.2017 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 8/10.10.2017 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 9/10.10.2017 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 10-64/2017 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 11-64/09.03.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение №12-64/29.05.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 13-64/14.06.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 14-64/08.08.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение за отказ № О-1-64/05.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 15-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 16-64/30.11.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили 

Решение № 17-64/07.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Две могили  

Решение № 18-64/21.12.2018 г. за превеждане на средства на Община Русе


Решение № 19-64/09.01.2019 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 20-64/30.01.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 21-64/03.05.2019 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 22-64/15.07.2019 г. за превеждане на средства на Община Разград 

Решение № 23-64/19.08.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 24-64/18.10.2019 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 25-60/15.11.2019 г. за превеждане на средства на Две могили


Решение № 27-64/04.02.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 26-60/04.02.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 28-64/13.04.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 29-64/20.07.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 02-64/22.05.2020 г. отказ  за превеждане на средства на Опака

Решение № 31-64/02.11.2020 г. за превеждане на средства на Опака

Решение № 30-64/27.10.2020 г. за превеждане на средства на Исперих

Решение № 32-64/12.11.2020 г. за превеждане на средства на Две могили

Решение № 33-64/К 19/25.11.2020 г. за разходване на сума по сметката по чл. 64 от ЗУО на община Две могили

Решение № 33-64/11.12.2020 г. за разходване на сума по сметката по чл. 64 от ЗУО на Oбщина Русе

Решение № 33-64/27.11.2020 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 33-64/14.12.2020 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 33-64-К/15.12.2020 г. за превеждане на средства на Тутракан

Решение № 33-64/K 19/18.12.2020 г. за превеждане на средства на Община Русе


Решение № 38-64/04.02.2021 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 39-64/15.02.2021 г. за превеждане на средства на Община Борово

Решение № 40-64/05.03.2021 г. за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 44-64/14.09.2021 г. за превеждане на средства на Община Ценово

Решение № 45-64/10.11.2021 г. за превеждане на средства на Община Кайнарджа

Решение № 41-64/06.04.2021 г. за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 42-64/23.07.2021 г. за превеждане на средства на Община Опака

Решение № 43-64/05.08.2021 г. за превеждане на средства на Община Кубрат

Решение № 44-64/14.09.2021 г. за превеждане на средства на Община Ценово

Решение № 45-64/10.11.2021 г. за превеждане на средства на Община Кайнарджа

Решение № 46-64/02.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 47-64/07.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Тутракан

Решение № 48-64/10.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Борово

Решение № 49-60/15.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Бяла 

Решение № 50-60/16.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 50-60/20.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Две могили 

Решение № 52-64/20.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Силистра 

Решение № 53-64/20.12.2021 г. за превеждане на средства на Община Русе 


Решение № 54-60/19.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Кубрат

Решение № 55-60/20.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Исперих

Решение № 56-60/20.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Завет

Решение № 57-60/21.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Цар Калоян

Решение № 58-60/24.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Главиница

Решение № 59-60/26.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Полски Тръмбеш

Решение № 60-60/28.01.2022 г.  за превеждане на средства на Община Опака

Решение № 61-60/04.02.2022 г.  за превеждане на средства на Община Сливо поле

Решение № 62-60/23.02.2022 г.  за превеждане на средства на Община Ветово

Решение № 63-60/23.02.2022 г.  за превеждане на средства на Община Самул

Решение № 64-64/01.03.2022 г.  за превеждане на средства на Община Две могили

Решение № 65-64/11.03.2022 г.  за превеждане на средства на Община Ветово

Решение № 66-64/11.03.2022 г.  за превеждане на средства на Община Полски Тръмбеш

Решение № 67-64/29.03.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 68-64/15.04.2022 г.  за превеждане на средства на Община Ситово

Решение № 69-64/18.04.2022 г.  за превеждане на средства на Община Борово

Решение № 70-64/28.04.2022 г.  за превеждане на средства на Община Ситово, отменено със Заповед № 226/16.05.2022 г. 

Решение № 71-60/03.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Кубрат

Решение № 77-60/19.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 73-60/18.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 74-60/18.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Исперих

Решение № 75-60/19.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Алфатар

Решение № 76-60/19.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Опака

Решение № 78-60/19.05.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 78-64/02.06.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 79-64/18.07.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 80-64/25.07.2022 г.  за превеждане на средства на Община Алфатар

Решение № 81-64/10.08.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 82-64/11.08.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 83-64/18.08.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 84-64/26.08.2022 г.  за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 85-60/08.09.2022 г.  за превеждане на средства на Община Ветово

Решение № 87-60/20.09.2022 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 88-31/27.09.2022 г. за превеждане на средства на Община Иваново

Решение № 89-64/30.09.2022 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 90-64/12.10.2022 г. за превеждане на средства на Община Иваново

Решение № 91-64/13.10.2022 г. за превеждане на средства на Община Иваново

Решение № 92-31/19.10.2022 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 93-64/31.10.2022 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 94-64/14.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № O-2-64/08.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 95-31/15.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Завет

Решение № 96-31/16.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Кубрат

Решение № 97-31/17.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Самуил

Решение № 98-31/18.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Лозница

Решение № 99-31/21.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Исперих

Решение № 100-60/21.11.2022 г. за превеждане на средства на Община Ценово


Решение № 100-1/28.04.2023 г. за превеждане на средства на Община Ценово

Решение № 113-64/25.01.2023 г. за превеждане на средства на Община Опака.

Решение № 114-64/26.01.2023 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 115-64/30.01.2023 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 116-60/01.03.2023 г. за превеждане на средства на Община Иваново

Решение № 117-60/01.03.2023 г. за превеждане на средства на Община  Иваново

Решение № 118-60/01.03.2023 г. за превеждане на средства на Община Кубрат

Решение № 119-60/09.03.2023 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 120-60/10.03.2023 г. за превеждане на средства на Община Ветово

Решение № 121-60/16.03.2023 г. за превеждане на средства на Община Тутракан

Решение № 122-60/16.03.2023 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 123-64/20.03.2023 г. за превеждане на средства на Община  Ветово

Решение № 124-60/16.03.2023 г. за превеждане на средства на Община Ветово

Решение № 125-64/16.03.2023 г. за превеждане на средства на Община Самуил

Решение № 126-31/05.04.2023 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 127-60/26.04.2023 г. за превеждане на средства на Община Самуил

Решение № 128-60/28.04.2023 г. за превеждане на средства на Община Ситово

Решение № 129-64/02.05.2023 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 130-60/03.05.2023 г. за превеждане на средства на Община Кайнарджа

Решение № 131-60/03.05.2023 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 132-64/12.05.2023 г. за превеждане на средства на Община Русе - анаеробна инсталация

Решение № 133-64/18.05.2023 г. за превеждане на средства на Община Иваново

Решение № 134-60/19.05.2023 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 134-60/22.05.2023 г. за превеждане на средства на Община Ситово

Решение № 135-64/30.05.2023 г. за превеждане на средства на Община Ситово - контейнери

Решение № 136-64/12.06.2023 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 137-64/13.06.2023 г. за превеждане на средства на Община Русе - морфология

Решение № 138-60/28.07.2023 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 139-64/08.08.2023 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 140-64/30.08.2023 г. за превеждане на средства на Община Ситово

Решение № 141-64/01.09.2023 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 142-64/27.09.2023 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 143-64/08.09.2023 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 144-64/18.10.2023 г. за превеждане на средства на Община Главиница

Решение № 145-64/19.10.2023 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 146-64/19.10.2023 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 147-64/26.10.2023 г. за превеждане на средства на Община Кайнарджа

Решение № 148-64/17.11.2023 г. за превеждане на средства на Община Сливо поле

Решение № 149-60/13.12.2023 г. за превеждане на средства на Община Цар Калоян

Решение № 151-60/21.12.2023 г. за превеждане на средства на Община Дулово


Решение № 152-21/13.02.2024 г. за превеждане на средства на Община Ситово

Решение № 153-21/22.02.2024 г. за превеждане на средства на Община Иваново

Решение № 154-21/26.02.2024 г. за превеждане на средства на Община Тутракан

Решение № 155-21/27.02.2024 г. за превеждане на средства на Община Кубрат

Решение № 156-21/27.02.2024 г. за превеждане на средства на Община Разград

Решение № 157-21/27.02.2024 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 158-21/12.03.2024 г. за превеждане на средства на Община Опака

Решение № 159-21/12.03.2024 г. за превеждане на средства на Община Бяла

Решение № 160-21/19.03.2024 г. за превеждане на средства на Община Силистра, Регионално депо за неопасни отпадъци - клетка 4

Решение № 162-21/21.03.2024 г. за превеждане на средства на Община Самуил

Решение № 163-60/21.03.2024 г. за превеждане на средства на Община Русе

Решение № 164-64/03.03.2024 г. за превеждане на средства на Община Разград, Регионално депо за неопасни отпадъци - клетка 3

Решение № 165-21/22.04.2024 г. за превеждане на средства на Община Лозница

Решение № 166-21/22.04.2024 г. за превеждане на средства на Община Исперих

Решение № 167-21/23.04.2024 г. за превеждане на средства на Община Силистра

Решение № 168-60/07.05.2024 г. за превеждане на средства на Община Русе, за рекултивация на Клетка II ра на РД-Русе

Решение № 169-21/09.05.2024 г. за превеждане на средства на Община Цар Калоян

Решение № 170-60/09.05.2024 г. за превеждане на средства на Община Алфатар


 Ново:  За улеснение на заинтересованите лица предоставяме образците на приложения  № № 5, 6 и 7 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. „За класификация на отпадъците”, обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., както и текста на  Наредбата.

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1 РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 - РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ  ВЪЗ ОСНОВА НА ИЗПИТВАНЕ

Приложение № 7  към чл. 21, ал. 1 - УВЕДОМЛЕНИЕ

Важно: Актуализирана наредба въвежда нови образци за отчетите за дейности с отпадъци

Ежегодно до  10 март на текущата година задължените лица съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г.) следва да представят годишните си отчети за предходната година в Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).

Образците за предоставяне на годишните отчети  са съгласно актуализираната Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. (ДВ № 51/20.06.2014 г.) за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

За улесняване на задължените лица и осигуряване на ефектен достъп до информация, на интернет страницата на ИАОС, са публикувани образците на годишните отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им, в зависимост от дейностите с отпадъци. Информацията е публикувана на адрес: http//eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-1.

 

Повече актуална информация можете да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда и водите на адрес: http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste.

Закон за управление на отпадъците - отвори

Насоки по прилагане на Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ бр. 53/13.07.2012 г.

Допълнителни указания във връзка с издадени нови образци на решения

Със заповеди № № РД – 178 и РД – 179 от 25.02.2013г. на министъра на околната среда и водите са одобрени нови образци на решения за издаване на разрешения и регистрационни документи по Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ, бр. 53/2012г.), където е отразена промяна в условията.

В случай, че желаете да промените издадения Ви разрешителен/регистрационен документ във формата на новите образци, то следва да подадете заявление за изменение и допълнение на разрешението за дейности с отпадъци (образец № 3) на основание на чл. 73, ал. 2 от ЗУО във връзка с чл. 73, ал. 1, т. 1 от ЗУО. Подаденото заявление ще се разгледа по реда и съгласно сроковете по чл. 73 на ЗУО.

 

Въпроси и отговори: 

  • Представяне на работни листи по Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 2014 г.) отвори
  • Прилагане на новия Закон за управление на отпадъците при издаване на разрешения за дейности с отпадъци отвори
  • Извършване на дейности с ОЧЦМ на пристанища за обществен транспорт отвори
  • Съхраняване на отпадъци на площадки за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) отвори

Информационна блок-схема за определяне на задълженията за разделно събиране на отпадъците по чл. 33, ал. 4  отвори

Национална система на мониторинг на околната среда, Подсистема "Отпадъци"

Програми за управление на дейностите по отпадъците. Проекти, ръководства и указания по управление на отпадъците

Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. изтегли

Ръководство за разработване на общински програми за управление на дейностите по отпадъците - отвори

Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци - отвори

Класификация на отпадъците

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - отвори

Актуализирани Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците отвори

Публичен регистър на лицата, притажаващи документи за извършващи дейности с отпадъци - изтегли


Регистър на  издадените решения по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г.  отвори

Регистър на издадените разрешителни документи за дейности с ОЧЦМ по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012 г.) 2014 г. отвори

Регистър на издадените  регистрационни документи по ЗУО (ДВ, бр. 53/2012)  2014 г. отвори


Уведомления за издадени Разрешения по Закона за управление на отпадъцитe

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с 10 - ДО - 755 - 01 от 09.04.2024 г. на “МИРАЖ 2017” ЕООД съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 09.04.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци  № 10 - ДО - 750 - 04 от 07.02.2024 г. на „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 07.02.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци  №10 - ДО - 621- 08 от 24.01.2024 г. на „ИНВЕСТ СТИЛ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 24.01.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци  №10 - ДО - 753- 01 от 15.01.2024 г. на „ПРЕМИУМ ПАРТС 94“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.01.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - ДО - 776 - 00 от 10.01.2024 г. на  „СИД ГРИЙН“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.01.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден  Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО –647- 06 от 12.12.2023 г. на  „СТОРУС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 620 - 01 от 08.12.2023 г.  на  „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.12.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден  Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци  № 10 - ДО - 769 - 02 от 26.10.2023 г.  на „ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.10.2023 г.


 Уведомявам Ви, че е издаден  Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО –774- 01 от 18.09.2023 г. на  „ДАЙЕР ТРЕЙД“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.09.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден  Решение за прекратяване на разрешителен документ за извършване на  дейности по третиране на отпадъци № 10 - ДО - 762 - 03 от 09.08.2023 г. на „АМЕТИСТ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 09.08.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден  Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 770 - 01 от 01.08.2023 г. на „БОРЕКС ТРЕЙД КЪМПАНИ “ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.08.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-775-00/04.08.2023 г. на „АМЕТИСТ-Р” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 04.08.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за отказ от изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10 - ДО - 613 - 10 от   12.07.2023 г. на  „СУПЕР ЛУКС - 84” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.07.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 762 - 01 от 22.06.2023 г.  на  „СЕВЕРНИ ВОДИ“ ООД , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.04.2021 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден  Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци  № 10 - ДО - 769 - 01 от 07.03.2023 г.  на „ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД  , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 07.03.2023 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - ДО - 774 - 00 от 06.06.2023 г. на „ДАЙЕР ТРЕЙД” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 06.06.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци  № 10 - ДО - 760 - 01 от 06.06.2023 г. на    „БЕРУС” ООД , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 07.06.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци  № 10 - ДО - 773 - 00 от 21.02.2023 г. на „ОБЩИНА ВЕТОВО”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен  документ за изменение на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 688 – 04 от 16.02.2023 г. на   „ДАНИ ГРУП 04” ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.02.2023 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-772-00/26.01.2023 г. на „ОБЩИНА РУСЕ”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-771-00/20.01.2023 г. на „ФОРС ТРАК” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - ДО - 725 - 01 от  14.12.2022 г., с което е отнет разрешителният документ за дейности с отпадъци на „ФЕНИКС ГРИЙН“ EООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 14.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци   № 10 - ДО - 770 - 00 от 06.12.2022 г. на „БОРЕКС ТРЕЙД КЪМПАНИ “ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:06.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10 - ДО - 653 - 03 от 25.11.2022 г. на     „БРЕНДИКЪМПАНИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 715 - 01 от  21.11.2022 г. на  „ИНТЕРИОР 46 ДИЗАЙН” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци  № 10 - ДО - 769 - 00 от 23.11.2022 г. на „ВОДСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 23.11.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Разрешителен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10-ДО-768-00/16.11.2021 г. на „МАККЕНА 08” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10 - ДО - 634 - 04 от 27.10.2022 г. на „МЕГАПАРТС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 27.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците    № 10 - ДО - 688 - 03 от 11.10.2022 г. на „ДАНИ ГРУП 04” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 – ДО – 744 – 03 от 11.10.2022 г. на  „ГРАДУС – 98“ АД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците   № 10 - ДО - 621 - 07 от 15.09.2022 г. на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците  № 10 - ДО - 645 - 06 от  04.08.2022 г. на  „НИКТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 04.08.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10 - ДО - 647 - 05 от 20.05.2022 г. на  „СТОРУС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.05.2022 г. 


Ново: С Решение № 1 от 20.04.2022 г. за оттегляне на административен акт на Директора на РИОСВ-Русе, на основание чл. 91, ал. 1 от АПК, е оттеглено издадено  Решение   № 10 - ДО - 724 - 01 от  30.03.2022 г., с което е отнет разрешителният документ за дейности с отпадъци на „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ EАД.

Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - ДО - 724 - 01 от  30.03.2022 г., с което е отнет разрешителният документ за дейности с отпадъци на „И-УЕЙСТ СИЛИСТРА“ EАД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 30.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците   № 10 - ДО - 661 - 04 от 31.03.2022 г.  ЕТ „КРИСТАЛ - П - 92 - ПЛАМЕН ДОБРЕВ”  , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 31.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10-ДО-650-05 от 25.03.2022 г. на   „ПЛАМЕН ДОБРЕВ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.03.2022 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение за отказ за издаване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10-ДО-767-00 от 18.03.2022 г.  на  ЕТ “АПИМП-ИП-Д-Р ВЯРА ГЕОРГИЕВА”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 18.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10 - ДО - 621 - 06 от 02.03.2022 г. на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 02.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъците № 10-ДО-640-04 от 02.03.2022 г. на  „ПЕНКОМЕРС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 02.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - ДО – 752 - 01 от 02.03.2022 г., с което е отнет разрешителният документ за дейности с отпадъци на „СИД ГРИЙН“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 02.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10 - ДО - 619 - 03 от 01.03.2022 г. на  ЕТ „ДАРИ - ТРАНС - 2000 - ГОСПОДИН КУНЕВ” , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за отказ за издаване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10-ДО-765-00 от 21.01.2022 г.  на  „Д-Р ДИШЛИ ДЕНТ - АИППМПДМ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.01.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за отказ за издаване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10-ДО-766-00 от 21.01.2022 г.  на  ЗП ГЕНЧО ИЛИЕВ ГЕНЧЕВ, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.01.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - ДО - 637 – 01/12.01.2022 г., с което е отнет разрешителният документ за дейности с отпадъци на АЙ ПИ ЕМ ТРЕЙД” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.01.2022 г. 


Уведомявам Ви, че  на  „ДМВ ПЕТРОЛ” ЕООД  са издадени, както следва:

1. Разрешителен  документ № 10 - ДО –764-00/10.01.2022 г., с който се разрешава извършването на дейности с отпадъци в частта да извършва дейностите  - R-12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 /центрофугиране, изсушаване/ и R-13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците.

2.Решение № 10 - ДО –764-1-00/10.01.2022 г.   за отказ от издаване на разрешение за дейности с отпадъците в в частта, касаеща извършване на дейността-  R 09 - Повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла /ректификация, дестилация/

Дата на публикуване: 10.01.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване  на разрешителен документ за извършване на дейности с отпадъци № 10-ДО-664-03 от 10.01.2022 г.  на  „БАШАК“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.01.2022 г. 


Архив на съобщенията за издадените Разрешителни документи: 2012 г. - 2013 г. - 2014 г. - 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г. - 2020 г. - 2021 г. 

 

Уведомления за издадени Регистрационни документи  по Закона за управление на отпадъцитe

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД - 604 - 14 от 26.04.2024 г.на  „ЛУМАКС ТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.04.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 955 - 00 от 07.05.2024 г. на „РОСТРАНС 2020“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 07.05.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД - 514 - 20 от 17.04.2024 г.на  „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.04.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 691 - 09 от 10.04.2024 г. на  „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.04.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 753 - 11 от 08.04.2024 г. на  „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.04.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци  № 10 - РД - 954 - 00 от  11.04.2024 г. на  „МИЗИЯ ГЛАС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.04.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 948 - 00 от 06.03.2024 г. на „ТОНЧЕВИ ЕН ТРАНС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 06.03.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 606 - 01 от 05.03.2024г. на  „ГОЛД - АПОЛО” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 05.03.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 518 - 21 от  08.04.2024 г. на  „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.04.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД – 951-00 от 03.04.2024 г. на „ИВАНОВИ ГРУП 1999” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 03.04.2024 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 952 - 00 от 05.04.2024 г. на „МИЗИЯ ГЛАС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 05.04.2024 г. 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 950 - 00 от 29.03.2024 г.на „ЕКОСПЕД БГ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:29.03.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД - 747 - 03 от  29.03.2024 г. на  „ДАНАУ” АД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 29.03.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД - 611 - 09 от  28.03.2024 г. на  „ДЕКРА-СТРОЙ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 28.03.2024 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 949 - 00 от 08.03.2024 г. на „ЕВРО ИМПЕКС-РУСЕ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.03.2024 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 847 - 02 от  28.02.2024 г. на  „ЯСИК” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 28.02.2024 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 637 - 21 от  29.02.2024 г. на  „КЕЙСИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 29.02.2024 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД - 947 - 00 от 29.02.2024 г. на „РОМАНОВ ЛЕС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 29.02.2024 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД - 946 - 00 от 28.02.2024 г. на „БРЕВИС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 28.02.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД - 945 - 00 от 15.02.2024 г. на „ГЛАВСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.02.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 514 - 19 от  19.01.2024 г. на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.01.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД - 691 - 08 от 31.01.2024 г. на „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 31.01.2024 г. 

Уведомявам Ви, че е издадено Решение за изменение и допълнение на  Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 931 - 01 от 21.02.2024 г. на „БЕТРАНС БГ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.02.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден отказ за издаване на Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 944 - 00 от 30.01.2024 г. на „НЕЛАС РУСЕ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 30.01.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 735 - 06 от 24.01.2024 г. на ЕТ „ОЛЕКС – ПЛАМЕН СТОЯНОВ“, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 24.01.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 943 - 00 от 15.01.2024 г.на „МП ТРАНС ВАРНА“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.01.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 942 - 00 от 04.01.2024 г.на „ПРЕМИУМ ПАРТС 94“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:04.01.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 941 - 00 от 03.01.2024 г.на „КЛИЙН ЕКОЛОДЖИ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:03.01.2024 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 940 - 00 от 19.12.2023 г. на „РУС-БУЛСТРОЙ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.12.2023 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 921 - 01 от  11.12.2023 г.,  на „ДЖАН ТРАНС 22” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.12.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 691 - 07 от  06.12.2023 г.,  на „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 06.12.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 939 - 00 от 08.12.2023 г. на „КЮЧУК-69“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.12.2023 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 938 - 00 от 04.12.2023 г. на „УОНДА“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 04.12.2023 г. 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 604 - 13 от  30.11.2023 г.,  на „ЛУМАКС ТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 30.11.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 563 - 10 от  30.11.2023 г.,  на „СКАЛАР ЕКО” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 30.11.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване на Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 543 - 01 от 30.11.2023 г. на  „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 30.11.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване на Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 708 - 01 от 03.11.2023 г. на  „ГЕЯНА” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 03.11.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 611 - 08 от  06.11.2023 г.,  на „ДЕКРА-СТРОЙ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 06.11.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 514 - 18 от 22.11.2023 г.,  на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 22.11.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 934 - 00 от 16.11.2023 г.на ОБЩИНА РАЗГРАД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.11.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД - 935 - 00 от 20.11.2023 г. на „ПРОФИЦИНК“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.11.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване на Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 930 - 01 от 22.11.2023 г. на  „ДЕНЧЕВ ТРАНС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 22.11.2023 г. 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 937 - 00 от 27.11.2023 г. на „МЕТМЕЛ 2020“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 27.11.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 936 - 00 от 27.11.2023 г. на „ОБЩИНА ВЕТОВО“, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:27.11.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване на Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 580 - 03 от 22.11.2023 г. на  „ГРАНЕКС БЪЛГАРИЯ“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 22.11.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение за отказ за издаване на Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 933 - 00 от 03.11.2023 г. на СД „УНИКАТ МОДЕЛС-ЯНКОВ, ГЕОРГИЕВА И СИЕ“, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 03.11.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение за прекратяване на Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 658 - 01 от 06.10.2023 г. на  „ОБЕРЬОСТЕРАЙХИШЕ БИОДИЗЕЛ-бЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 06.10.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 932 - 00 от 27.10.2023 г. на „ЕЛИ ТРАНС 83“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 27.10.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 896-01  от  25.10.2023 г.,  на „МАККЕНА 08” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.10.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 931 - 00 от 23.10.2023 г. на „БЕТРАНС БГ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 23.10.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 930 - 00 от 17.10.2023 г. на „ДЕНЧЕВ ТРАНС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.10.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 929 - 00 от 17.10.2023 г. на „РАФИ ТРАНС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.10.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 925-01  от  13.10.2023 г.,  на „АМЕТИСТ Р” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.10.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 847-01  от  13.10.2023 г.,  на „ЯСИК” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.10.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 928 - 00 от 04.10.2023 г. на „АЛЕКСАНДЪР ЛЕС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 04.10.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране  на отпадъци № 10 - РД - 927 - 00 от 02.10.2023 г. на „ТЕГРА ТЕРМ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:  02.10.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 881-03 от 28.09.2023 г.,  на „НИТЕЛА ТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 28.09.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 807-10  от  28.09.2023 г.,  на „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 28.09.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 905- 01 от 05.09.2023 г. на „БОРЕКС ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване:  05.09.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 – РД – 908 – 02 от 27.09.2023 г.   на „ЛАЙЪН ТРАНС 21“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 27.09.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение за отказ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 735 - 05 от 27.09.2023 г. на  ЕТ „ОЛЕКС-ПЛАМЕН СТОЯНОВ“,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 27.09.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 637 - 20 от  13.09.2023 г.на „КЕЙСИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 13.09.2023 г. 


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 820 - 02  от 24.08.2023 г. на „СЮПРИЙМ ЛОГИСТИК“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 24.08.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 596 - 01  от 24.08.2023 г. на „АДИ КОМЕРС“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 24.08.2023 г.  


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 837 - 01  от 11.08.2023 г. на „РУБИКОН ШИПИНГ“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.08.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 846 - 04 от 17.08.2023 г. на  ЕТ „КАРАИВАНОВИ – МИЛЕНА КАРАИВАНОВА“,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 17.08.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 913 - 01 от 15.08.2023 г. на  „ШАНЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 15.08.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 777 - 04 от 09.08.2023 г. на  „БУЛМАРКЕТ РЕЙЛ КАРГО” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 09.08.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 544 - 01  от 09.08.2023 г. на „БОРКА-13“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 09.08.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 521-07  от 09.08.2023 г. на „АМЕТИСТ“ ООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 09.08.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за отказ за регистрация за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 926 - 00 от 31.07.2023 г. на „ЦРС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 31.07.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 518 - 20 от 07.08.2023 г. на  „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 07.08.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 925 - 00 от 31.07.2023 г. на „АМЕТИСТ-Р“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:  31.07.2023 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 863 - 05 от 05.07.2023 г. на  „Булмаркет Автотранспорт” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 05.07.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 637 - 19 от  26.06.2023 г. на  „КЕЙСИ” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 26.06.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД - 604 - 12 от 21.06.2023 г. на  „ЛУМАКС ТРАНС“ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 21.06.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 866 - 02 от 20.06.2023 г. на  „ЖОРО ТРАНС 67” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване:  20.06.2023 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 924 - 00 от 20.06.2023 г.на „ИГНАТОВ БГ ГРУП“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:  20.06.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 875 - 01 от 16.06.2023 г. на „МЕЛ ГРУП 99“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 16.06.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 714 - 01 от 12.06.2023 г. на „БОРДО“ ООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 12.06.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 923 - 00 от 06.06.2023 г.на „ДАНИНИ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 07.06.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 922 - 00 от 30.05.2023 г.на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 30.05.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 738 - 01 от 04.05.2023 г. на „АДКО БЪЛГАРИЯ” ООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 04.05.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 855 - 01 от 10.05.2023 г. на „ВАВА ТРАНС“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване:10.05.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 831 - 01 от 10.05.2023 г.  на „РЛГ БЪЛГАРИЯ“ ООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 10.05.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 637 - 18 от  20.04.2023 г. на  „КЕЙСИ” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 20.04.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 613 - 04 от 24.03.2023 г.  на  ОП „ГОРСКИ ФОНД И ЧИСТОТА” ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 31.03.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 920 - 00 от 08.03.2023 г. на ДЗЗД „РИСАЙЛИНГ ЕНД УЕЙСТ КАЛЕКШЪН” за отказ от издаване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 08.03.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 921 - 00 от 13.03.2023 г.на „ДЖАН ТРАНС 22“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.03.2023 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третирани на отпадъци № 10-РД-919-00/01.03.2023 г. на „БРЕВИС” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.03.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 753 - 10 от 23.02.2023 г.  на  „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 23.02.2023 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 861 - 03 от 23.02.2023 г.  на  „ТОРШЪН ДРИФТ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 23.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 918 - 00 от 20.02.2023 г. на „АСТРА БИОПЛАНТ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.02.2023 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 908- 01 от 16.02.2023 г. на  „ЛАЙЪН ТРАНС 21” ООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.02.2023 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 917 - 00 от 16.02.2023 г. на „ТАНСЕР 1“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.02.20223 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 916 - 00 от 14.02.2023 г. на „ДАНИ ГРУП 04“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 14.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10-РД-589-01 от 01.02.2023 г. на „ЕРБАУЕР” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 01.02.2023 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10-РД-559-08 от 01.02.2023 г на „ЕРБАУЕР” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 01.02.2023 г. 


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 763-01  от 10.02.2023 г. на ППК „СТАРТ-93” за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 10.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 645- 05 от 09.02.2023 г. на  „ДЕЛТА ТЕКСТИЛ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 09.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 814-01  от 02.02.2023 г. на ЕТ „ГЕОРИ ХРИСТОВ ПОПОВ” за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 02.02.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 839-02  от 30.01.2023 г. на „РУСТРАНС“ ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 30.01.2023  г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 753 - 09 от 25.01.2023 г.  на  „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 914 - 00 от 24.01.2023 г.на „МАРАБУ 2013“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 24.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 915 - 00 от 24.01.2023 г. на „ЕКО ПАУЪР 33“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 24.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 913 - 00 от 17.01.2023 г.на „ШАНЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 912 - 00 от 16.01.2023 г. на „ЕКО РУСЕ УЕЙСТ КЪЛЕКШЪН“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 604 – 11 от 13.01.2023 г. на  „ЛУМАКС ТРАНС“ЕООД  ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 768 - 02 от 05.01.2022 г.  на  „ДЕНТЕМ” ООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 604 – 11 от 13.01.2023 г. на  „ЛУМАКС ТРАНС“ЕООД  ,  съгласно Закона за управление на отпадъците. 05.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци №  10 – РД – 861 - 02 от 13.01.2023 г.  на  „ТОРШЪН ДРИФТ” ЕООД ,  съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.01.2023 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 911 - 00 от 03.01.2023 г.на „ДЖАМБО МЕТАЛ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 03.01.2023 г. 


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 – РД – 521 - 06 от 29.12.2022 г.  ,  на „АМЕТИСТ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 29.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10-РД-766-02 от 21.12.2022 г.,  на „ДЕНТЕМ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.12.2022 г.


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 909 - 00 от 21.12.2022 г. на „ВАЛТРАНС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 908 - 00 от 19.12.2022 г. на „ЛАЙЪН ТРАНС 21“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 859 - 01 от   19.12.2022 г.,  на „АЛЕКРИ ТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 601- 04 от   19.12.2022 г.,  на „СИНЕВА” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 568 - 02 от   19.12.2022 г.,  на „РОАН-90” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 906 - 00 от 07.12.2022 г. на „ЕВРОПАК РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 07.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 518 - 19 от   08.12.2022 г.,  на „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 753 - 08 от 05.11.2022 г.,  на „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 05.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 907 - 00 от 06.12.2022 г. на „НЕТО-ЕКСПРЕС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 06.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 722 - 01 от 06.12.2022 г. на  СД „НЕТО-ЕКСПРЕС ТОДОРОВИ И СИЕ” за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 679 - 04 от 05.12.2022 г. на  „ЕУФОРБИЯ” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 05.12.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД  - 522 - 01 от 23.11.2022 г.,  на „БРЕНДИ КЪМПАНИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 23.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 903 - 00 от  14.11.2022 г. на „МИЛАНОВ-Г“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 14.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД - 603 - 01 от 10.11.2022 г. на  „МЕМОТРЕЙД” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 10.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 – РД – 709 – 01 от 08.11.2022 г.,  на „АБАНОС 88 +” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 892 - 01 от  01.11.2022 г. на „СЕЛ РЕСАЙКЛИНГ“ ООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 01.11.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 881-02 от 08.11.2022 г.,  на „НИТЕЛА ТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД -902- 00 от 03.11.2022 г.  на „ТАНСЕР“ ЕООД  за отказ от идване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 03.11.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 514-17 от 02.11.2022 г.,  на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 02.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 611-07 от 01.11.2022 г.,  на „ДЕКРА-СТРОЙ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.11.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 863-03 от 01.11.2022 г.,  на „БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.11.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 901 - 00 от  01.11.2022 г. на „ВЕКТОР“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 01.11.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 849-01 от 31.10.2022 г.,  на „ВЕДИ ТУР 2015” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 31.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 729 - 01 от 26.10.2022 г. на „ЕКОФРУТ” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 26.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 900 - 00 от  21.10.2022 г. на „БОРЕКС ТРЕЙД КЪМПАНИ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 746-06 от 21.10.2022 г.,  на „ГИЧЕВ-ТРАНС” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 21.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 604-10 от 14.10.2022 г.,  на  „ЛУМАКС ТРАНС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 14.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 735-04 от 11.10.2022 г.,  на ЕТ „ОЛЕКС-ПЛАМЕН СТОЯНОВ”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 636 - 01 от 11.10.2022 г. на „КУШКУ ТРАНС” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено  Решение № РД-567-01 от  11.10.2022 г.  на "СИТОНА ГРУП” ООД за прекратяване на регистрационен документ по третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 822 - 01 от 11.10.2022 г. на „ОПТИМУМ ТРЕЙД” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 641 - 01 от  11.10.2022 г. на „РУБИШИПС” ООД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 11.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 631-03 от 10.10.2022 г.,  на ОП „ПАРКСТРОЙ-РУСЕ”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 630-01  от  10.10.2022 г.,  на „ОБЩИНА АЛФАТАР”, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 10.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 499 - 01 от  06.10.2022 г. на „ЕВРО-БАЛКАН-РЕЦИКЛ” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ по третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 711 - 01 от  06.10.2022 г. на „ДУНАВ” АД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 692 - 01 от  06.10.2022 г. на „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА” АД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 676 - 01 от  04.10.2022 г. на „СПЕДИТО” ООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 04.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 666 - 01 от  04.10.2022 г. на „РУСЕ ШИПИНГ” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 04.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 640 - 01 от  06.10.2022 г. на „ЕМ ДЖИ ТРАНС 2008” ЕООД за прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 740 - 01 от  06.10.2022 г. на „НИКС -2002” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 590 - 01 от  06.10.2022 г. на „ГАТКО” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 813 - 01 от  06.10.2022 г. на „ТЕРМ И КО” ООДза прекратяване на регистрационен документ по третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 691 - 06 от 13.09.2022 г. на  „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 563 - 09 от 13.09.2022 г. на  „СКАЛАР ЕКО” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 13.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 827 - 02 от 13.09.2022 г. на „ПЛАМ ОЙЛ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:  13.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 747 - 02 от  07.09.2022 г.  на „ДАНАУ” АД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:  07.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД – 898 - 00 от  07.09.2022 г. на   „ОМОНИЯ“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:  07.09.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 –  РД – 830– 02 от 26.08.2022 г.на „НИК-ТРАНС-90“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.08.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 891 - 02 от  26.08.2022 г. на „БАЛКАН ТУР - 2008” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.08.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 890-01 от 19.08.2022 г.на  „МАРБОП“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 19.08.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 807-09  от  15.08.2022 г.,  на „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.08.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10-РД-526-04 от 26.07.2022 г.,  на „НИКТРАНС“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 26.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение  № 10 - РД - 812 - 03 от 26.07.2022 г. на „Д КОНСЕЙ” ООД  за отказ от издване на регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 26.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 604 - 09 от  25.07.2022 г. на „ЛУМАКС ТРАНС“ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване:25.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10-РД-800-04 от 25.07.2022 г.,  на „НАУТИЛИУС“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.07.2022 г. 


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД – 891 - 01 от  19.07.2022 г.  на „БАЛКАН ТУР - 2008” ЕООД  за отказ от издване на регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци , съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 19.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 514 - 16 от 12.07.2022 г.,  на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10-РД-772-02 от 12.07.2022 г.,  на „КОМПАКТ ПАК“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 717-01 от 08.07.2022 г.,  на „ПАЛЕТ СЪРВИС” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.07.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 804 - 02 от 28.06.2022 г.,  на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА И БКС“ ГР. КУБРАТ, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 28.06.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 555 - 02 от 22.06.2022 г.,  на       „СТРОИТЕЛ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 22.06.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 846-03  от 22.06.2022 г.,  на ЕТ „КАРАИВАНОВИ – МИЛЕНА КАРАИВАНОВА“, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 22.06.2022 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД – 835-03  от 20.06.2022 г.,  на „ИВАНОФФ ТРАНСПОРТ“ ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.06.2022 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД - 739 - 02 от  18.05.2022 г. на „ПЕНКОМЕРС” ЕООДза прекратяване на регистрационен документ по събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 18.05.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци   № 10 - РД - 514 - 15 от 17.05.2022 г.,  на „ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 17.05.2022 г. 

Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 807-07  от  15.04.2022 г.,  на „АЛЕКС ТРАНС 2010” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.04.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 746 - 05 от 12.04.2022 г.,  на „ГИЧЕВ - ТРАНС” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 12.04.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД -518- 17 от 28.04.2022 г.,  на „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 28.04.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД -551- 01 от 27.04.2022 г.,  на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - РУСЕ, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 27.04.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД -798- 01 от 05.04.2022 г.,  на ЕТ „ЮПИ – НИКОЛА ХРИСТОВ“, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 05.04.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 724 - 01 от  25.03.2022 г.,  на „АБАНОС 55+” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 25.03.2022 г.  


 Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД -897- 00 от 25.03.2022 г.  на „ЕСКАЛЕРА 05“ ЕООД  за отказ от идване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 25.03.2022 г.  


 Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци    № 10 - РД –895- 00 от  15.03.2022 г. на „НИК АУТО 2015“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издадено Решение   № 10 - РД -894- 00 от 02.03.2022 г.  на „АНКО“ ЕООД  за отказ от идване на регистрационен документ за третиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 02.03.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци  № 10 - РД – 893 - 00 от  16.02.2022 г. на  „МИК-БГ” ЕООД , съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.02.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД - 892 - 00 от  16.02.2022 г. на  „СЕЛ МЕТАЛ ФОРЕИН ТРЕЙД“ ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 16.02.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци № 10 - РД – 891 - 00 от  08.02.2022 г. на „БАЛКАН ТУР - 2008” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.02.2022 г.


Уведомявам Ви, че е издадено Решение № 10 - РД – 789 - 02 от  08.02.2022 г. на „ЕКОУНИВЕРС”  ЕООД за прекратяване на регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците

Дата на публикуване: 08.02.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 725-01 от 08.02.2022 г.,  на „БИО ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ” ООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 08.02.2022 г. 


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 556 - 03 от  20.01.2022 г.,  на „ЕЛ” ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.01.2022 г.  


Уведомявам Ви, че е издаден Регистрационен документ за изменение и допълнение на регистрационен документ за извършване на дейност по третиране на отпадъци № 10 - РД - 604 - 07 от  20.01.2022 г. на „ЛУМАКС ТРАНС“ЕООД, съгласно Закона за управление на отпадъците.

Дата на публикуване: 20.01.2022 г. 


Архив на съобщенията за издадените Регистрационни документи:  2012 г. - 2013 г. - 2014 г. 2015 г. - 2016 г. - 2017 г. - 2018 г. - 2019 г.2020 г. - 2021 г. 

Галерия