За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Шум в околната среда

Контрол на шума в околната среда, излъчван от промишлени източници

Общоизвестно е, че шумът оказва неблагоприятно въздействие върху  човешкото здраве. В този смисъл, се налага да се осъществява контрол върху нивата на шум в населените места /особено агломерациите/, основните пътища, летища и ЖП линии.

 1. Съгласно чл. 12 от Закона за защита от шума в околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) организира извършването на измерване, оценка, управление  и контрол  на шума, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения. Контролът бива:
  • Превантивен - чрез процедурите по Екологична оценка /ЕО/ и Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и чрез издаване на Комплексно разрешително (КР).
  • Текущ - осъществява се по предварително изготвени и съгласувани с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), по преценка на РИОСВ и по жалби на граждани, като се осъществява чрез извършване на проверки, наблюдения и измервания.
  • Последващ – чрез проследяване резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в плановете за действие и в предписанията на контролния орган, предвидени по време на текущия и превантивния контрол.
  Измерванията на шум се извършват от акредитирани лаборатории. Измерените нива на шума трябва да отговарят на граничните такива, посочени в Наредба № 6/26.06.2006 г. на Министерство на здравеопазването и на МОСВ. За инсталациите и съоръженията, за които има издадени КР са заложни мерки за мониторинг и контрол на шума.
 2. Съгласно чл. 16 от Закона за защита от шума в околната среда, предприятията трябва да осъществяват дейността си по начин, който не допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6. При проектиране на предприятията трябва да се залага използването на най-нови и съвременни техники, които излъчват възможно най-малко замърсяване на околната среда, в т.ч и шум. При пускане в експлоатация и натоварване на мощностите, най-малко 70 % трябва да се извърши собствено измерване на излъчвания в околното пространство шум по границите на предприятието и в точките на въздействие, ако има такива. Това са намиращи се наблизо жилищни, обществени сгради, места за отдих, лечебни заведения и т.н. Измерените нива на шум трябва да са по-малки от зададените гранични стойности в Наредба №6/26.06.2006 г. на Министерство на здравеопазването и на МОСВ.
 3. Ако при контролните измервания на излъчвания от предприятията шум в околната среда, направени по заявка на РИОСВ от акредитирана лаборатория се окаже, че има превишаване на граничните стойности от Наредба № 6, представителят на РИОСВ съставя протокол, в който се дават задължителни предписания на оператора на предприятието с определени срокове, отговорни лица и мерки за коригиране на работата с цел намаляване нивото на излъчвания шум. За нарушения, свързани с превишаване граничните стойности на шум, на физическите лица се налага глоба от 500 до 1000 лв., а на юридическите и на ЕТ – от 1000 до 3000 лв. При повторно нарушение санкциите се завишават.
 4. Стратегическите карти за шум представляват цялостна оценка за излъчването на шум в дадена територия, причинен от различни източници. Стратегически карти за шум и планове за действие се изготвят и одобряват за: агломерации, основни пътища, основни летища и основни ЖП линии. Те съдържат текстова и графична информация за предходна, настояща и очаквана шумова ситуация, надвишаване граничните нива на шум, броя на жилища, училища, болници и т.н в района, брой на хората в него. Стратегическите карти на шум определят местата с превишаване на шумовото натоварване. Изработват се планове за действие за намаляване нивата на шум за да не превишават те граничните нива и да се опазва здравето на хората. Преразглеждат се веднъж на 5 години. Възлагат се за разработване от:
  • кметовете на общини – за агломерациите;
  • министърът на транспорта – за основните ЖП линии и основните летища;
  • министърът на регионалното развитие и благоустройството – за основните пътища.
  Одобряват се от:
  • общинските съвети – за агломерациите;
  • министърът на здравеопазването – за основните пътища, летища и ЖП линии, по предложение на експертен съвет към него.
  До сега са изготвени шумови карти на агломерациите с над 250 000 жители, а именно: София, Пловдив и Варна. Предстои до 2012 г. да се изработят шумови карти на агломерациите с над 100 000 жители, между които и гр. Русе.
 5. За да се изготви стратегическа карта на шум на гр. Русе е необходимо кметът на общината да възложи изработването й на организация по Закон за обществените поръчки (Закон за обществените поръчки (ЗОП), като конкретните измервания на шумовите нива ще се извършват от акредитирана лаборатория. След това тя се одобрява от общинския съвет. После в зависимост от резултатите се изработва план за действие, който ще цели намаляване на шумовото натоварване на местата, където то превишава нормите от Наредба № 6.

Галерия