За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Опасни химични вещества и СЕВЕЗО

Раздел Химични вещества

Законодателство:

Закон за опазване на околната среда 

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС)

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване е отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Регламенти:

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) 

Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака 

Регламент (EC) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители

Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите

Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите

 

Указания:

Указания за извършване и документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Указания за провеждане на контролната дейност по Регламенти REACH и CLP

 

СЕВЕЗО

Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Севезо)

Указания/Ръководства

Списък с обекти на предприятията с висок и нисък рисков потенциал на територията на РИОСВ – Русе

 

Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

Актуална информация за извършени проверки на предприятия с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 157а, ал. 2, от ЗООС

Решения за потвърждаване на ДППГА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАТОРА (в т.ч. адрес на управление и адрес на предприятието)

Дата на Решение на директора на РИОСВ - Русе

Решение на директора на РИОСВ – Русе

 

Дата на влизане с сила на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

Дата на обжалване на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

„Сафик – Алкан Химснаб“ ЕАД

адреси:

управление: гр. Русе, ул. „Академик Арнаудов“ №3

предприятие“ гр. Русе, ул. „Академик Арнаудов“ №3

28.10.2022 г.

 Решение № ДППГА-01-А3/2022 г. 

05.11.2022 г.

-

„Биовет“АД

адреси:

управление: гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ №39

предприятие: гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ №68 А

 

12.01.2023 г.

 Решение № ДППГА-02-А4/2023 г. 

26.01.2023 г.

-

 „Семпе-2“ ЕООД

Адреси:

управление: гр. Разград, ул. „Трацезица“ № 8Б

предприятие: гр. Разград, местност "Хендем"

29.06.2023 г.  Решение ДППГА-03-А0-2023 13.07.2023 г.   

 

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 2 от ЗООС


 


Приложение № 6 към чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях – Образец № 3а

Регионална инспекция по околна среда и водите – Русе

На основание чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/ експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/ съоръжението с нисък рисков потенциал:

Петролна база Мартен“, гр. Мартен, УПИ 47336.9.93, п.к. 7058, Община Русе, Област Русе

 (име и адрес на предприятието /съоръжението)

 с оператор „ДМВ ПЕТРОЛ“ ЕООД, гр. Мартен, п.к. 7058, Община Русе, Област Русе

(име и адрес на оператора)

 С предмет на дейност: Предметът на дейност включва приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти.

Актуализацията на ДППГА е в следствие на:

– Промяна в собствеността на поземления имот с идентификатор 47336.9.93, представляващ площадката на предприятието от „Г 4 ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Мездра на „ДМВ Петрол“ ЕООД, гр. Русе, въз основа на нотариален акт № 84, рег. № 2765, дело 1351 от 15.03.2023 г.;

– Промяна в технологичните съоръжения, предназначени за съхранение на дизелово гориво поради промяна в начина на използване на 1 бр. резервоар с обем 390 м3, който вече ще се използва за съхранение на веществото биодизел.

– Намаляват се количествата и на следните опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС: мазут от 180 тона на 153,14 тона и отпадъчни нефтопродукти от 49 тона на 41.65 тона, поради прецизиране на изчисленията на проектния капацитет на технологичните съоръжения, предназначени  за съхранението им.

(посочва се предметът на инвестиционното намерение)

Компетентен орган по издаване на решение за потвърждаване на ДППГА/ актуализиран ДППГА е директорът на РИОСВ-Русе.

Проектът на решение е на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 27.02.2024 г. до 12.03.2024 г., на интернет страницата на РИОСВ-Русе :

…………………………………………………………………………………………………..

(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията)

Писмени становища, коментари и предложения по проекта на решение се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на РИОСВ-Русе.

Лице за контакти: инж. Василена Панкова – началник отдел ,,КПКЗОХВ“ към дирекция ,,КОС“, тел: 082/ 820 772 и 0887/ 152 086.


 

 

 

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

Приложение № 6 към чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях – Образец № 3а

Регионална инспекция по околна среда и водите – Русе

На основание чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за издаване на решение за потвърждавана на Доклад за политики за предотвратяване на големи аварии (ДППГА)/ решение за актуализиран ДППГА (посочва се вярното) по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/ експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятието/съоръжението с нисък рисков потенциал:

Петролна база Мартен“, гр. Мартен, УПИ 47336.9.93, п.к. 7058, Община Русе, Област Русе

(име и адрес на предприятието /съоръжението)

с оператор ,,ДМВ Петрол“ ЕООД, гр. Мартен, п.к. 7058, Община Русе, Област Русе

(име и адрес на оператора)

С предмет на дейност: Предметът на дейност включва приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти.

ДППГА относно:

  • Промяна в собствеността на поземления имот с идентификатор 47336.9.93, представляващ площадката на предприятието от „Г 4 ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Мездра на „ДМВ Петрол“ ЕООД, гр. Русе, въз основа на нотариален акт № 84, рег. № 2765, дело 1351 от 15.03.2023 г.;
  • Промяна в технологичните съоръжения, предназначени за съхранение на дизелово гориво поради промяна в начина на използване на 1 бр. резервоар с обем 390 м3, който вече ще се използва за съхранение на веществото биодизел. В резултата на посочената промяна се намалява количеството на дизеловото гориво от 3 887 тона на 3 027,8 тона. Намаляват се количествата и на следните опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС: мазут от 180 тона на 153,14 тона и отпадъчни нефтопродукти от 49 тона на 41.65 тона, поради прецизиране на изчисленията на проектния капацитет на технологичните съоръжения, предназначени за съхранението им.

(посочва се предметът на инвестиционното намерение)

което е/ не е (посочва се вярното) предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС в съответствие с чл. 99б от ЗООС).

Компетентен орган по издаване на решение за потвърждаване на ДППГА/актуализиран ДППГА е директорът на РИОСВ-Русе.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 08.02.2024 г. до 22.02.2024 г., на интернет страницата на РИОСВ-Русе : ДППГА и нетехническо резюме към него.

(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията)

Писмени становища, коментари и предложения по ДППГА се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на РИОСВ-Русе.

Лице за контакти: инж. Василена Панкова – началник отдел ,,КПКЗОХВ“ към дирекция ,,КОС“, тел: 082/ 820 772 и 0887/ 152 086.

РЕШЕНИЕ № ДППГА-01(А2)-П-РУ(14)/2024 г.


ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/ експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/ съоръжението с нисък рисков потенциал:

„Складова база за изкуствени торове и препарати за растителна защита“ – Разград, гр. Разград, местност „Хендем“ 

(име и адрес на предприятието /съоръжението)

 с оператор „Семпе-2“ ЕООД, гр. Разград, ул. „Трацезица“ № 8Б

(име и адрес на оператора)

С предмет на дейност: Предметът на дейност включва търговия на торове, семена, препарати за растителна защита и гориво, и извършва услугите почистване, сушене и съхранение.

(посочва се предметът на инвестиционното намерение)

Компетентен орган по издаване на решение за потвърждаване на ДППГА/ актуализиран ДППГА е директорът на РИОСВ-Русе.

Проектът на решение е на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 23.06.2023 г. до 27.06.2023 г., на интернет страницата на РИОСВ-Русе :

Проектът на РЕШЕНИЕ № ДППГА-03-А0/2023 г.

(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията)

Писмени становища, коментари и предложения по проекта на решение се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на РИОСВ-Русе.

Лице за контакти: инж. Василена Панкова – началник отдел ,,КПКЗОХВ“ към дирекция ,,КОС“, тел: 082/ 820 772 и 0887/ 152 086.


Архив на обяви и решения

 

Екологична отговорност

Публичен портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ

Информационни материали

Галерия