За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Опасни химични вещества и СЕВЕЗО

Раздел Химични вещества

Законодателство:

Закон за опазване на околната среда 

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС)

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване е отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Регламенти:

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) 

Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака 

Регламент (EC) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители

Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите

Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите

 

Указания:

Указания за извършване и документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Указания за провеждане на контролната дейност по Регламенти REACH и CLP

 

СЕВЕЗО

Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Севезо)

Указания/Ръководства

Контролна дейност

Списък с обекти на предприятията с висок и нисък рисков потенциал на територията на РИОСВ – Русе

 

Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

Актуална информация за извършени проверки на предприятия с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 157а, ал. 2, от ЗООС

Решения за потвърждаване на ДППГА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАТОРА (в т.ч. адрес на управление и адрес на предприятието)

Дата на Решение на директора на РИОСВ - Русе

Решение на директора на РИОСВ – Русе

 

Дата на влизане с сила на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

Дата на обжалване на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

„Сафик – Алкан Химснаб“ ЕАД

адреси:

управление: гр. Русе, ул. „Академик Арнаудов“ №3

предприятие“ гр. Русе, ул. „Академик Арнаудов“ №3

28.10.2022 г.

 Решение № ДППГА-01-А3/2022 г. 

05.11.2022 г.

-

„Биовет“АД

адреси:

управление: гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ №39

предприятие: гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ №68 А

 

12.01.2023 г.

 Решение № ДППГА-02-А4/2023 г. 

26.01.2023 г.

-

 

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 2 от ЗООС


Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 4 от ЗООС


Архив на обяви и решения

 

Екологична отговорност

Публичен портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ

Информационни материали

Галерия