За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Опасни химични вещества и СЕВЕЗО

Раздел Химични вещества

Законодателство:

Закон за опазване на околната среда 

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС)

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване е отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

Регламенти:

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 

Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) 

Регламент (ЕС) 2017/852 относно живака 

Регламент (EC) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 

Регламент (ЕС) 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители

Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите

Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите

 

Указания:

Указания за извършване и документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Указания за провеждане на контролната дейност по Регламенти REACH и CLP

 

СЕВЕЗО

Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (Севезо)

Указания/Ръководства

Списък с обекти на предприятията с висок и нисък рисков потенциал на територията на РИОСВ – Русе

 

Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС.

Актуална информация за извършени проверки на предприятия с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 157а, ал. 2, от ЗООС

Решения за потвърждаване на ДППГА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОПЕРАТОРА (в т.ч. адрес на управление и адрес на предприятието)

Дата на Решение на директора на РИОСВ - Русе

Решение на директора на РИОСВ – Русе

 

Дата на влизане с сила на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

Дата на обжалване на решението по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

„Сафик – Алкан Химснаб“ ЕАД

адреси:

управление: гр. Русе, ул. „Академик Арнаудов“ №3

предприятие“ гр. Русе, ул. „Академик Арнаудов“ №3

28.10.2022 г.

 Решение № ДППГА-01-А3/2022 г. 

05.11.2022 г.

-

„Биовет“АД

адреси:

управление: гр. Пещера, ул. „Петър Раков“ №39

предприятие: гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ №68 А

 

12.01.2023 г.

 Решение № ДППГА-02-А4/2023 г. 

26.01.2023 г.

-

 „Семпе-2“ ЕООД

Адреси:

управление: гр. Разград, ул. „Трацезица“ № 8Б

предприятие: гр. Разград, местност "Хендем"

29.06.2023 г.  Решение ДППГА-03-А0-2023 13.07.2023 г.   

 

Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 2 от ЗООС


 


Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 4 от ЗООС

Приложение № 6 към чл. 16, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях – Образец № 3а

Регионална инспекция по околна среда и водите – Русе

На основание чл. 106, ал. 3 във връзка с чл. 106, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за издаване на решение за потвърждавана на Доклад за политики за предотвратяване на големи аварии (ДППГА)/ решение за актуализиран ДППГА (посочва се вярното) по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/ експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятието/съоръжението с нисък рисков потенциал:

Петролна база Мартен“, гр. Мартен, УПИ 47336.9.93, п.к. 7058, Община Русе, Област Русе

(име и адрес на предприятието /съоръжението)

с оператор ,,ДМВ Петрол“ ЕООД, гр. Мартен, п.к. 7058, Община Русе, Област Русе

(име и адрес на оператора)

С предмет на дейност: Предметът на дейност включва приемане, съхранение и експедиция (търговия) на петролни продукти.

ДППГА относно:

  • Промяна в собствеността на поземления имот с идентификатор 47336.9.93, представляващ площадката на предприятието от „Г 4 ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Мездра на „ДМВ Петрол“ ЕООД, гр. Русе, въз основа на нотариален акт № 84, рег. № 2765, дело 1351 от 15.03.2023 г.;
  • Промяна в технологичните съоръжения, предназначени за съхранение на дизелово гориво поради промяна в начина на използване на 1 бр. резервоар с обем 390 м3, който вече ще се използва за съхранение на веществото биодизел. В резултата на посочената промяна се намалява количеството на дизеловото гориво от 3 887 тона на 3 027,8 тона. Намаляват се количествата и на следните опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС: мазут от 180 тона на 153,14 тона и отпадъчни нефтопродукти от 49 тона на 41.65 тона, поради прецизиране на изчисленията на проектния капацитет на технологичните съоръжения, предназначени за съхранението им.

(посочва се предметът на инвестиционното намерение)

което е/ не е (посочва се вярното) предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС (посочва се съответната процедура по глава шеста, раздел I от ЗООС в съответствие с чл. 99б от ЗООС).

Компетентен орган по издаване на решение за потвърждаване на ДППГА/актуализиран ДППГА е директорът на РИОСВ-Русе.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 08.02.2024 г. до 22.02.2024 г., на интернет страницата на РИОСВ-Русе : ДППГА и нетехническо резюме към него.

(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията)

Писмени становища, коментари и предложения по ДППГА се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на РИОСВ-Русе.

Лице за контакти: инж. Василена Панкова – началник отдел ,,КПКЗОХВ“ към дирекция ,,КОС“, тел: 082/ 820 772 и 0887/ 152 086.

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/ експлоатацията (подчертава се вярното) на предприятие/ съоръжението с нисък рисков потенциал:

„Складова база за изкуствени торове и препарати за растителна защита“ – Разград, гр. Разград, местност „Хендем“ 

(име и адрес на предприятието /съоръжението)

 с оператор „Семпе-2“ ЕООД, гр. Разград, ул. „Трацезица“ № 8Б

(име и адрес на оператора)

С предмет на дейност: Предметът на дейност включва търговия на торове, семена, препарати за растителна защита и гориво, и извършва услугите почистване, сушене и съхранение.

(посочва се предметът на инвестиционното намерение)

Компетентен орган по издаване на решение за потвърждаване на ДППГА/ актуализиран ДППГА е директорът на РИОСВ-Русе.

Проектът на решение е на разположение на обществеността в продължение на 14 дни, всеки работен ден в периода от 23.06.2023 г. до 27.06.2023 г., на интернет страницата на РИОСВ-Русе :

Проектът на РЕШЕНИЕ № ДППГА-03-А0/2023 г.

(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията)

Писмени становища, коментари и предложения по проекта на решение се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на РИОСВ-Русе.

Лице за контакти: инж. Василена Панкова – началник отдел ,,КПКЗОХВ“ към дирекция ,,КОС“, тел: 082/ 820 772 и 0887/ 152 086.


Архив на обяви и решения

 

Екологична отговорност

Публичен портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ

Информационни материали

Галерия